Contact

Header Top Menu

Languages

United Kingdom
Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére ES104-HU (Rev4.1)

MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett feltétele, hogy a Vevő elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az Eladó ajánlatának elfogadása kizárólag az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával lehetséges és az Eladó kifejezetten elutasít minden, a Vevő által javasolt kiegészítő vagy eltérő szerződési feltételt. Az Általános Szerződési Feltételeket semmilyen nyomtatvány, nyilatkozat nem módosítja, még abban az esetben sem, ha azt az Eladó képviselője aláírta. A munkák elvégzésére irányuló bármely megrendelés, illetve az Eladó teljesítése egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek Vevő általi elfogadását jelentik. Amennyiben az ajánlat másként nem rendelkezik, az Eladó ajánlata hatályát veszti, az ajánlat keltétől számított 30. napon és az ajánlat mindaddig módosítható, illetve visszavonható, amíg nem érkezik meg a Vevő megfelelő elfogadó nyilatkozata az Eladóhoz.

 

1. Meghatározások

 

A „Vevő” azt a személyt jelenti, akinek részére a jelen Szerződés értelmében az Eladó Terméket ad el vagy Szolgáltatást nyújt.

A „Szerződés” vagy a mindkét fél által aláírt szerződéses nyilatkozatot vagy a Vevő által aláírt és az Eladó által írásban elfogadott megrendelést (Purchase Order – “PO”) jelenti, amely a Termékek vagy Szolgáltatások értékesítésére vonatkozik, és jelen ÁSZF-t, az Eladó végleges árajánlatát, a munkavégzés egyeztetett körét és az Eladó megrendelésre vonatkozó visszaigazolását is magában foglalja.

A „Szerződéses ár” a Szerződésben meghatározott, egyeztetett, a Termékek és Szolgáltatások értékesítésére vonatkozó árat jelenti, amely (adott esetben) az ár Szerződéssel összhangban történő módosításait is tartalmazza.

A „Veszélyes anyagok” mérgező vagy veszélyes alkotóelemet, veszélyes anyagot, veszélyes hulladékot, veszélyes árut, radioaktív anyagot, kőolajat illetve kőolajszármazékot tartalmazó árut vagy melléktermékeket, illetve egyéb vegyi anyagot, kémiai anyagot vagy kibocsátást jelent, amelynek szabályozása, felsorolása és ellenőrzése Magyarország vagy a Telephely országának és az Európai Unió nemzeti, tagállami, regionális vagy helyi törvénye, rendelete, rendelkezése, irányelve, szabályozása vagy egyéb jogi követelménye szerint történik.

A „Fizetésképtelen/csődeljárás alatt álló” az a fél, aki fizetésképtelen, hitelezői érdekében követeléseit átruházza, zárgondnokot/csődgondnokot neveznek ki számára vagy bármelyik tulajdonára, csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás indul ellene.

“Termékek” mindazok a berendezések, alkatrészek, anyagok, készletek, szoftverek és egyéb áruk, amelynek az Eladó általi szolgáltatásában az Eladó és a Vevő a Szerződés értelmében megállapodott.

Az „Eladó” azt a személyt jelöli, aki a Szerződés értelmébenTerméket ad el, vagy Szolgáltatást nyújt.

A „Szolgáltatások” azon szolgáltatásokat jelenti, amelyekről az Eladó és a Vevő megegyezett és amelyet az Eladó a Szerződés szerint a Vevő részére nyújt.

A „Telephely” azokat a helyszíneket jelenti, ahol a Termékek rendelkezésre bocsátása és a Szolgáltatások nyújtása történik. Nem tartoznak ide az Eladó létesítményei, ahonnan az Eladó a Szolgáltatásokat nyújtja.

“ÁSZF” a jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti Termékek és Szolgáltatások értékesítésére, ideértve minden a 18. Cikk szerinti módosítást, együtt minden olyan módosítással és kiegészítő rendelkezéssel, amely az Eladó végleges ajánlatában szerepel vagy amihez az Eladó írásban kifejezetten hozzájárult.

 

2. Fizetés

 

2.1 A Vevő köteles a Termékekért és Szolgáltatásokért kiszámlázott összeget a számla kibocsátásától számított 30 napon belül kiegyenlíteni, anélkül, hogy beszámítaná azokat az összegeket, amelyek nem ezen Szerződés alapján esedékesek. Amennyiben a Szerződéses Ár kevesebb mint százhetvenötezer Euró (175.000 €) illetve ennek megfelelő Forint, Eladó a Termékek szállításakor, illetve a Szolgáltatások teljesítésekor köteles a számlákat kiállítani. Amennyiben a Szerződéses Ár százhetvenötezer Euró (175.000 €) vagy annál több, ez az összeg részletfizetési konstrukcióban kerül kiszámlázására, oly módon, hogy a Termékek vagy Szolgáltatások Szerződéses Árának (25 %) huszonöt százaléka, a következő időpontok közül a korábbi időpontban, a Szerződés aláírásakor vagy a rendelés visszaigazolásakor kerül kiszámlázásra, majd folyamatosan úgy, hogy a Szerződéses Ár kilencven százaléka (90 %) átutalásra kerüljön a tervezett első szállítás előtt, a Szolgáltatások kiszámlázására a teljesítéssel párhuzamosan kerül sor (“Részletfizetés”). Amennyiben a Vevő késedelmbe esik, köteles késedelmi kamatot fizetni a késedelemmel érintett naptári hónap (vagy annak töredékére) jutó lejárt követelés után, amely az alkalmazandó jog által megengedett maximum kamatláb alapján vagy, amennyiben amennyiben ez több mint havi 1,5 %, úgy havi 1,5 %-al kerül kiszámításra.

2.2 Amennyiben az Eladó ezt kéri, a Vevő köteles saját költségén kiállítani és érvényben tartani egy pénzügyi biztosítékot, visszavonhatatlan, feltétel nélküli, látra szóló hitellevél vagy bankgarancia formájában, amely lehetővé teszi a fizetés részarányos teljesítését a Termékek szállításának, Szolgáltatások teljesítésének, valamint a rendelés törlésének, lemondásának költségeinek és minden egyéb Vevőtől a Szerződés értelmében esedékes összegnek arányában (“Fizetési Biztosíték”). A Fizetési Biztosítékkal szemben támasztott követelmények a következők: (a) az Eladó számára elfogadható bank bocsátja ki vagy hagyja jóvá (b) az elfogadott vagy a tárgyaló bank pénztárainál kifizethetőnek kell lennie (c) hatvan (60) nappal a legkorábbra tervezett szállítást vagy a Szolgáltatások teljesítését megelőzően kell megnyitni, valamint (d) az utolsónak tervezett szállítást, a Szolgáltatások teljesítését és a Szerződés szerinti utolsó kifizetést követő kilencven (90) napig hatályban kell maradnia. Az Eladónak a Fizetési Biztosíték összegének növelésére, illetve érvényességének meghosszabbítására irányuló felhívását követő tíz (10) napon belül köteles a Vevő, saját költségén, megnövelni annak összeghatárát és/vagy meghosszabbítani érvényességének időtartamát, illetve végrehajtani azon a megfelelő módosításokat, amennyiben ez a Vevő szerződéses kötelezettségeivel kapcsolatban szükséges.

2.3 Az Eladó csak abban az esetben köteles megkezdeni vagy folytatni a teljesítést, amennyiben minden szükséges, érvényes és hatályos Fizetési Biztosítékot megkapott és az esedékes részleteket is kifizette a Vevő. Minden olyan nappal, amikor a Vevő késedelmesen teljesíti a Részletfizetést vagy késedelmesen nyújt be Fizetési Biztosítékot, az Eladó a teljesítési határidő késedelemmel egyező meghosszabbítására válik jogosulttá. Amennyiben az Eladó megalapozottan úgy értékeli, hogy a Vevő pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az Eladó teljesítésének folytatását, az Eladó követelheti az összeg egészének vagy egy részének előlegkénti megfizetését vagy a részletek átstrukturálását, további Fizetési Biztosíték nyújtását, illetve felfüggeszteheti a teljesítését vagy felmondhatja a Szerződést.

 

3. Adók és vámok

 

Az Eladó köteles megfizetni minden, a jelen Szerződéssel kapcsolatos teljesítéssel vagy a munka kifizetésével kapcsolatos nettó árbevétel alapján számított társasági adót (“Eladói adók”). A Vevő köteles megfizetni minden adót, illetéket, díjat illetve bármilyen egyéb költséget (beleértve, de nem kizárólagosan fogyasztási, bruttó bevételi, termékbehozatali, vagyoni, általános forgalmi adót vagy illetéket, valamint minden ezekkel kapcsolatos forrásadót, adóbírságot, kamatot, amelyet bármilyen hatóság szab ki a Vevőre, az Eladóra vagy alvállalkozóira) a Szerződéssel kapcsolatban vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatos teljesítéssel vagy a munka kifizetésével kapcsolatban, amelyek nem minősülnek Eladói adóknak (“Vevői adók”). A Szerződéses Ár nem tartalmazza a Vevői adókat. Amennyiben a Vevő mégis levon vagy visszatart Vevői adót, köteles kiegészítő fizetést teljesíteni az Eladó részére, annak érdekében, hogy az Eladó ténylegesen megkapja a teljes Szerződéses Árat, a Vevői adók levonása nélkül. A Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a kifizetéstől számított egy hónapon belül a levont vagy visszatartott adókra vontakozó, a megfelelő hatóság által kiállított hivatalos igazolást.

 

4. Szállítás; Tulajdonjog átruházása; Kárveszélyviselés; Raktározás

 

4.1 Az export vámkezelést nem igénylő szállítások esetén, ideértve az Európai Unión (EU) belüli szállításokat, az Eladó a Termékeket a saját telephelyén vagy raktárában FCA paritással adja át a Vevőnek (Incoterms 2010). Az export szállításoknál az Eladó a Termékeket az export kikötőbe/raktárba való szállítással FCA paritással adja át a Vevőnek (Incoterms 2010). A Vevő köteles állni minden, a szállítással kapcsolatos költséget és kiadást vagy kifizetni az Eladó szokásos szállítási költségének legfeljebb 25 %-al megnövelt összegét. Több részletben történő szállítás megengedett. Az Eladó jogosult a Termékeket a tervezett szállítási határidőt megelőzően leszállítani. A megadott szállítási határidők hozzávetőlegesek és betartásuk attól függ, hogy az Eladó időben megkapott-e minden, a zavartalan és folymatos munkavégzéshez szükséges információt. A Vevő köteles az átvételtől számított 10 napon belül értesíteni az Eladót, ha a leszállított Termék mennyiség, típus, vagy ár tekintetében nem felel meg a szállítólevélben vagy a számlán feltüntetett tételeknek.

4.2 Az export vámkezelést nem igénylő szállítások esetén, a Termékek tulajdonjoga a 4.1 szakasz szerint, az átadáskor száll át a Vevőre. Az export szállítások esetén, az Eladó Amerikai Egyesült Államokon kívüli telephelyéről vagy raktárából, a Termékek tulajdonjoga a 4.1 szakasz szerinti átadáskor száll át a Vevőre. Az Amerikai Egyesült Államokból egy másik országba történő szállítás esetén, a Termékek tulajdonjoga azonnal átszáll a Vevőre, amint az adott Termék elhagyta az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi, tengeri területét, illetve az ország légterét. Az ENSZ 1982-es Tengerjogi Egyezménye határozza meg az Amerikai Egyesült Államok tengeri területeit. Minden egyéb szállítás esetén, a Termékek tulajdonjoga a következő időpontok közül a korábbi időpontban száll át a Vevőre: (i) amint megtörténik az adott Termék export vámkezelése a kiviteli kikötőben vagy (ii) amint az adott Termék elhagyja a küldő ország szárazföldi, tengeri területét, illetve az ország légterét. Abban az esetben, ha a Vevő intézi az export vámkezelést vagy a tagállamok közötti szállítást, a Vevő felelőssége az exportot -, illetve a tagállamok közötti szállítást igazoló bizonyítékokat az Eladó rendelkezésére bocsátani amely a hatáskörrel rendelkező adó- és vámhatóság előírásainak megfelel. Az előző rendelkezésektől függetlenül, bármely szoftver esetén, melyet az Eladó a Szerződéssel összefüggésben a Vevő számára biztosít, csupán használati jogot (licence) kap a Vevő, a tulajdonjog nem száll át, illetve a bérelt berendezések tulajdonjoga is az Eladónál marad.

4.3 A kárveszély a 4.1 szakasz szerinti átadáskor száll át a Vevőre, kivéve az Amerikai Egyesült Államokból induló export szállítások esetén, ebben az esetben a kárveszély a tulajdonjoggal egyidőben száll át.

4.4 Amennyiben valamely Terméket, illetve az Eladó telephelyén javított Vevői berendezést, bármely, a Vevőnek vagy alvállalkozóinak felróható okból nem lehet leszállítani, illetve a Vevő nem tudja azt átvenni amint az elkészült, Eladó jogosult a Terméket vagy a berendezést raktárba szállítani, amely lehet a gyártás vagy javítás helyén lévő raktár is, illetve átadhatja a Termékeket egy, a Vevővel egyeztetett fuvarozónak/szállítmányozónak. Amennyiben az Eladó raktárba helyezi a Termékeket vagy a berendezést a következő rendelkezések kerülnek alkalmazásra: (i) az adott Termékhez fűződő tulajdonjog illetve kárveszély azonnal átszáll a Vevőre, amennyiben ez korábban nem történt meg, valamint az átadást megtörténtnek kell tekinteni; (ii) azon összegek, melyek egyébként teljesítéskor illetve szállításkor lennének esedékesek, esedékessé válnak; (iii) a Vevő az Eladó által benyújtott számla alapján köteles megfizetni minden raktározással kapcsolatos költséget és díjat; valamint (iv) amint a körülmények lehetővé teszik, illetve minden esedékes költség kifizetésre került, az Eladó köteles a Termékeket, illetve a javított berendezést a Vevő számára szállítás céljából hozzáférhetővé tenni.

4.5 Amennyiben a Vevő berendezésén javítási Szolgáltatásokat kell végezni az Eladó telephelyén, az ilyen berendezésért mindenkor a Vevő felel és a kárveszélyt is ő viseli. Az Eladó felelős abban az esetben, ha az Eladó létesítményében történt a berendezést ért károsodás, oly mértékben, amilyen mértékben a kárt az Eladó gondatlansága okozta.

 

5. Szavatosság

 

5.1 Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Termékek anyaghibától, kivitelezési hibától és tulajdonjoggal kapcsolatos problémától mentesek legyenek, valamint, hogy a Szolgáltatásokat szakszerűen és gondosan eljárva fogja elvégezni, a közösen elfogadott előírásoknak megfelelően.

5.2 A szavatossági idő a Termékekre egy (1) év az első használattól vagy tizennyolc (18) hónap az átadástól, amelyikre előbb kerül sor. A szoftverre vonatkozó szavatossági idő kilencven (90) nap az átadástól kezdődően. A Szolgáltatásokra vonatkozó szavatossági idő, azok teljesítésétől számított egy (1) év, kivéve a szoftverekhez kapcsolódó Szolgáltatásokat, amelyekre kilencven (90) napos szavatossági idő vonatkozik.

5.3 Amennyiben a Termékek vagy Szolgáltatások nem felelnek meg a fent részletezett szavatossági követelményeknek, a Vevő köteles erről haladéktalanul, a szavatossági időn belül, írásban értesíteni az Eladót. Ennek eredményeként az Eladó (i) saját választása szerint vagy megjavítja, vagy kicseréli a hibás Terméket illetve (ii) újra elvégzi a hibás Szolgáltatást. Amennyiben az Eladó észerű erőfeszítései ellenére a Terméket nem lehet sem kijavítani, sem kicserélni, illetve az adott Szolgáltatást nem lehet újra elvégezni, az Eladó köteles visszatéríteni vagy jóváírni a nem megfelelő Termékek illetve Szolgáltatások árát. Az Eladó által elvégzett javítás, csere vagy újrateljesítés következtében a szavatossági idő nem indul újra, illetve nem hosszabbodik meg. Az Eladó beleegyezése szükséges minden olyan tervezett vizsgálat részleteinek meghatározásához, amely a hiba meglétének feltárását célozza.

5.4 A Vevő viseli a Termékek hozzáférhetővé tételével (beleértve a rendszerek, szerkezetek vagy a Vevő létesítményéhez tartozó egyéb résznek az eltávolítását és kicserélését), leszerelésével, fertőtlenítésével, újra felszerelésével, a hibás Termékek Eladóhoz történő szállításával, valamint a Termékek visszaszállításával kapcsolatos költségeket, amelyek az Eladó szavatosságot érintő erőfeszítéseihez kapcsolódnak.

5.5 A fent részletezett szavatosságnak és jogorvoslatnak a feltétele (a) a Termékek megfelelő tárolása, beszerelése, működtetése és karbantartása, (b) hogy a Vevő megfelelő és teljes nyilvántartást vezessen a szavatossági idő alatti üzemeltetésről és az Eladó számára lehetővé tegye a hozzáférést karbantartásról szóló nyilvántartásokhoz valamint, (c) hogy a Termékek illetve Szolgáltatások módosítása vagy javítása kizárólag az Eladó által írásban jóváhagyott módon történjen. Amennyiben a felsorolt feltételek bármelyike nem teljesülne a szavatosság semmissé válik. Az Eladó nem vállal felelősséget szokásos elhasználódásért.

5.6 A jelen 5. cikk nyújt kizárólagos jogorvoslatot valamennyi, a Termékek vagy Szolgáltatások meghibásodásán vagy hibáján alapuló követelésre nézve, függetlenül attól, hogy mikor merült fel a meghibásodás vagy a hiba, illetve akár szerződésen, szavatosságon, jótálláson, kártérítésen, szerződésen kivüli károkozáson (a gondatlanságot is beleértve), objektív felelősségen, vagy bármely más tényezőn alapul az adott igény és nevezzék azt bárhogy. A jelen 5. cikkben foglalt szavatosság kizárólagos és bármely más, akár írásbeli, akár szóbeli, akár implicit, akár jogszabályon alapuló egyéb szavatosság, feltétel illetve jótállás helyébe lép.

 

6. Titoktartás

 

6.1 Mind az Eladó, mind a Vevő átadhat „Bizalmas Információt” a másik félnek (az átadott információ vonatkozásában „Átadó Fél”, az átvett információ vonatkozásában a „Fogadó Fél”) a Szerződéssel kapcsolatban. „Bizalmas Információ” (a) minden olyan információ, amelyet írásban „bizalmas” vagy „védett” jelöléssel látott el az Átadó Fél az írásbeli közlés időpontjában, valamint (b) minden olyan információ, amely szóban „bizalmas”-ként vagy „védett”-ként lett megjelölve az Átadó Fél által a szóbeli vagy vizuális közlés időpontjában, és amelynek „bizalmas”, illetve „védett” voltát a szóbeli/vizuális közlést követő 20 napon belül írásban megerősítik. A Termékek és Szolgáltatások árait is az Eladó Bizalmas Információjának kell tekinteni.

6.2 A Fogadó Fél kötelességet vállal arra, hogy: (i) csak a Szerződéssel, illetve a Termékek és Szolgáltatások felhasználásával kapcsolatban használja a Bizalmas Információt, (ii) megteszi a szükséges és elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza a Bizalmas Információ harmadik fél részére történő átadását, valamint (iii) nem adja át a Bizalmas Információkat az Átadó Fél versenytársának. Ezen megszorítások ellenére (a) a Vevő feltárhatja a Bizalmas Információkat az alvállalkozóinak és a kapcsolt vállalkozásainak a Szerződés teljesítésével kapcsolatban, (b) a Fogadó Fél feltárhatja a Bizalmas Információkat a könyvizsgálóinak, (c) a Vevő feltárhatja a Bizalmas Információkat a hitelezőinek, amennyiben szükséges a Vevő számára, hogy biztosítsa vagy fenntartsa a szükséges finanszírozást a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint (d) a Fogadó Fél feltárhatja a Bizalmas Információt egy harmadik félnek az Átadó Fél előzetes írásbeli engedélyével. A Fogadó Fél csak abban az esetben tárhatja fel a Bizalmas Információkat, ha az alvállalkozó, könyvizsgáló, hitelező vagy más harmadik fél megfelelelő titoktartási nyilatkozatot tesz, amely megtiltja a Bizalmas Információk továbbadását, feltéve, ha a Fogadó Fél marad felelős azért, hogy a Bizalmas Információt ezek a személyek ne adják tovább, illetve tiltott módon ne használják fel. A Fogadó Fél köteles, erre irányuló kérésre, a Bizalmas Információ összes példányát visszajuttatni az Átadó Félnek vagy megsemmisíteni, kivéve, ha a Szerződés egy szakasza felhatalmazza a Fogadó Felet, hogy a Bizalmas Információ egy részét megtartsa. Az Eladó megtarthat egy archivált másolatot a Vevő Bizalmas Információiról.

6.3 A jelen 6. cikkben részletezett kötelességek nem vonatkoznak a Bizalmas Információnak arra a részére, amely: (i) általánosan hozzáférhető a nyilvánosság számára, vagy később azzá válik, amennyiben ez nem a Fogadó Fél, annak képviselője vagy kapcsolt vállalkozása általi közlés eredménye; (ii) nem bizalmas alapon jut a Fogadó Fél, annak képviselője vagy kapcsolt vállalkozása tudomására, egy az Átadó Féltől eltérő forrásból, feltéve, hogy a forrás, a Fogadó Fél legjobb tudomása szerint nem áll titoktartási kötelezettség alatt az Átadó Féllel szemben; (iii) a Fogadó Fél, annak képviselője vagy kapcsolt vállalkozása önállóan, a Bizalmas Információra való hivatkozás nélkül dolgozta azt ki; (iv) jogszabály vagy érvényes jogi eljárás kötelezővé teszi annak közlését, amennyiben a Fogadó Fél eleget kíván tenni az ilyen követelmények vagy eljárásnak, haladéktalanul, ennek megtétele előtt, tájékoztatnia kell az Átadó Felet és ésszerű keretek között együtt kell működnie annak érdekében, hogy a Bizalmas Információk továbbra is bizalmasak maradjanak.

6.4 Mindegyik Átadó Fél biztosítja, hogy jogában áll az általa átadott információkat közölni. Sem az Eladó, sem a Vevő nem tehet nyilvános nyilatkozatot a Szerződéssel kapcsolatban a másik fél előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül. A Bizalmas Információ minden egyes részére a 6. cikkben folglalt korlátozások a közléstől számított öt (5) év elteltével szűnnek meg. Jelen 6. cikk nem helyez hatályon kívül semmilyen a felek által esetlegesen megkötött külön titoktartási megállapodást.

 

7. Szellemi alkotások

 

7.1 Az Eladó köteles megvédeni a Vevőt és kártérítést fizetni minden olyan nem kapcsolt vállalkozás harmadik féltől származó követeléssel (“Követelés”) kapcsolatban, amely arra hivatkozik, hogy valamely Termék vagy Szolgáltatás az Amerikai Egyesült Államokban, valamely EU tagállamban vagy a Telephely országában (feltéve, hogy van annak megfelelő szabadalom bejegyezve az Amerikai Egyesült Államokban vagy valamely EU tagállamban) bejegyzett szabadalmat vagy a Telephely országában nyilvántartott szerzői jogot vagy védjegyet sért, feltéve továbbá, hogy a Vevő (a) haladéktalanul írásban értesítette az Eladót a felmerülő Követelésről, (b) nem ismeri el a felelősségét és az Eladóval szemben semmilyen érdeket nem támogat, (c) kizárólagos felhatalmazást ad az Eladónak arra, hogy irányítsa a védelmet és egyezséget kössön az Követeléssel kapcsolatban, és (d) megad minden információt és ésszerű segítséget, amely szükséges lehet az Követeléssel szembeni védekezéshez.

7.2 A 7.1 szakasz nem alkalmazandó és az Eladónak semmilyen kötelezettsége vagy felelőssége nincs azon Követeléssel kapcsolatban, amely a következő okok valamelyikére vezethető vissza: (a) a Termékek vagy Szolgáltatások módosítása vagy átdolgozása; (b) bármely Szolgáltatás vagy Termék egyesítése más termékekkel vagy szolgáltatásokkal, amennyiben az állítólagos jogsérelem ezek kombinálásából ered; (c) a Vevő elmulasztja valamely, az Eladó által szolgáltatott frissítés végrehajtását, amely védelmet nyújtott volna a Követeléssel szemben; (d) a Termékek vagy Szolgáltatások nem engedélyezett használata; vagy amennyiben (e) a Terméket vagy Szolgáltatást, a Vevő által kért specifikációnak megfelelően készítették, illetve teljesítették.

7.3 Amennyiben bármely Termék vagy Szolgáltatás, vagy azok bármely része egy felmerülő Követelés tárgyát képezi, úgy az Eladó saját választása szerint (a) megszerezheti a Vevőnek a jogot arra, hogy az tovább folytathassa az adott Termék vagy Szolgáltatás, illetve azok adott részének a használatát, (b) részben vagy egészben módosíthatja vagy kicserélheti azt, annak érdekében, hogy megszűnjön annak jogsértő jellege, vagy (c) amennyiben az (a) vagy a (b) alternatíva valamilyen okból kifolyólag nem lehetséges, úgy visszaveheti a jogsértő Terméket vagy Szolgáltatást és köteles megtérteni a jogsértő Termék vagy Szolgáltatás árát.

7.4 A 7. cikk teljes mértékben kimeríti az Eladónak a Termékek vagy Szolgáltatások által szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogsértésből eredő minden felelősségét.

7.5 Minden Bizalmas Információ és szellemi alkotáshoz kapcsolódó jog továbbra is annak a Félnek a tulajdonában marad, amelyik Félnek a tulajdonát képezte a Szerződést megelőzően. Minden új szellemi alkotás, amelyet az Eladó állított elő, a Szerződés teljesítése során, akár egyedül, akár a Vevő hozzájárulásának segítségével, kizárólag az Eladó tulajdonát képezi. Vevő engedményezési nyilatkozatot tesz, amennyiben ez szükséges a fenti eredmény eléréséhez.

 

8. Kártérítés

 

Mind a Vevő, mind az Eladó (mint a „Kártérítő Fél”) köteles kártérítést fizetni a másik Félnek („Kártérítésben részesülő Fél”) személyi sérülés vagy harmadik fél ingó tulajdonában bekövetkezett kár kapcsán harmadik fél által kezdeményezett igénnyel kapcsolatban, annyiban, amenyiben a Szerződéssel összefüggésben, a Kártérítő Fél gondatlansága okozta azt. Abban az esetben, ha a sérülést vagy a kárt a Vevő és az Eladó közös vagy egyidejű gondatlansága okozta, a kárt illetve a költségeket a felek közrehatásuk arányában kötelesek viselni. Az Eladó kártérítési kötelességének szempontjából, a Termékek vagy a Telephely egy része sem tekinthető harmadik fél tulajdonának.

 

9. Biztosítás

 

A Szerződés egész tartama alatt, az Eladó köteles, saját biztonsága érdekében, a következő biztosítási fedezeteket fenntartani: (i) a vonatkozó jogszabályok által meghatározott formájú és összegű munkáltatói felelősségbiztosítás és más kötelező biztosítások, amelyet a jogszabály az Eladó munkavállalóinak munkahelyi balesete vagy megbetegedése esetére ír elő; és (ii) általános felelősségbiztosítás vagy felelősségbiztosítás személyi sérülés vagy anyagi kár esetére összevont egyszeri limittel 5.000.000 USD értékben. Amennyiben a Szerződés úgy rendelkezik, az Eladó köteles a fedezetet igazoló biztosítási kötvényt bemutatni.

 

10. Menthető események (késedelem)

 

Az Eladó nem tehető felelőssé és nem alkalmazhatóak vele szemben a szerződésszegésre, illetve hibás teljesítésére vonatkozó rendelkezések, amennyiben és amilyen mértékben kötelezettségei teljesítésének késedelme vagy meghiúsulása közvetlenül, vagy közvetve neki fel nem róható okokra vezethető vissza, illetve fegyveres konfliktusra, terrorista cselekményre vagy fenyegetésre, járványra, sztrájkra vagy egyéb fennakadásra a munkafolyamatban, valamely közigazgatási hatóság, a Vevő vagy a Vevő beszállítóinak, szerződéses partnereinek tevékenységére vagy mulasztására. Ezekben az esetekben a szállítási vagy teljesítési idő az események hatására indokoltan kiesett idővel, valamint a késedelem hatásának elhárításához szükséges idővel meghosszabbodik. Amennyiben az Eladó késedelme a Vevő, illetve a Vevő egyéb szerződéses partnerének vagy beszállítójának tevékenységére vagy mulasztására vezethető vissza, az Eladó jogosult az ár méltányos korrekciójára.

 

11. A Szerződés megszüntetése és a teljesítés felfüggesztése

 

11.1 A Vevő felmondhatja a Szerződést (vagy annak bármely részét), ha az Eladó (i) fizetésképtelenné válik (felszámolás illetve csődeljárás indul ellene), vagy (ii) olyan érdemi szerződésszegést követ el, amelyre a Szerződésben nincs külön jogorvoslati szabály, feltéve, hogy: (a) a Vevő először részletes írásbeli értesítést küld az Eladónak a szerződésszegésről és arról a szándékáról, hogy erre alapozva a szerződést felmondja, és (b) az Eladó az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem kezdi meg, illetve nem folytatja a szerződésszegés elhárítását.

11.2 Amennyiben a Vevő a 11.1 szakaszban foglaltak szerint felmondja a Szerződést, úgy: (i) az Eladó köteles a Vevőnek visszafizetni a különbséget a Szerződésben meghatározott ár elvégzett munkához kapcsolódó része és a Vevőnél ésszerűen felmerült az adott feladatok elvégzése során felmerült költségek között, továbbá (ii) a Vevő köteles megfizetni az Eladónak (a) az elkészített Termékek árát, (b) felmerült bérleti díjakat, és (c) a felmondás hatályának beállta előtt teljesített Szolgáltatások árát. A Szolgáltatások ellenértékét az ütemterv szerint (a befejezett munkaszakaszok tekintetében) és a Szerződésben meghatározott díjszabások szerint kell meghatározni (azon munkák tekintetében, ahol az egyes munkaszakaszokat még nem fejezték be, illetve ahol ütemterv nem volt meghatározva), vagy, ahol nincs ütemterv és/vagy díjszabás meghatározva a Szerződésben, az Eladó aktuálisan irányadó óradíjai és anyagárai alapján kerül meghatározásra.

11.3 Az Eladó jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést (vagy annak bármely részét) vagy felfüggeszteni a teljesítést (vagy annak bármely részét), ha: (i) a Vevő fizetésképtelenné válik (felszámolás illetve csődeljárás indul ellene), vagy (ii) ha a Vevő megszegi valamely, a Szerződés szerinti lényeges kötelességét, beleértve, de nem kizárólagosan, ha a Vevő nem vagy késedelmesen nyújtja be a Fizetési Biztosítékot, nem fizet az esedékességi dátumig vagy nem teljesíti valamely fizetési feltételt.

11.4 Amennyiben a Szerződés (vagy annak bármely része) a 11.1-es szakaszban (Eladó hibája) meghatározottakon kívül, bármely más okból szűnik meg, a Vevő köteles megfizetni az Eladónak az elkészült Termékek árát, a felmerült bérleti díjakat, és a Szerződés megszűnésének hatálybalépését megelőzően teljesített Szolgáltatások árát, valamint a felmondással kapcsolatosan az Eladónál felmerült indokolt költségeket. A Szolgáltatásokért a Vevő által fizetendő összeg meghatározásánál figyelembe kell venni az ütemtervet (a befejezett munkaszakaszok tekintetében) és a Szerződésben meghatározott díjszabást (azon munkák tekintetében, ahol az egyes munkaszakaszokat még nem fejezték be, illetve ahol ütemterv nem volt meghatározva), ha alkalmazható, vagy, ahol nincs ütemterv és/vagy díjszabás meghatározva a Szerződésben, az Eladó aktuálisan irányadó óradíjait és anyagárait. Továbbá, a Vevő köteles az Eladónak felmondási díjat fizetni amely az egyedi rendelésre készült, be nem fejezett Termék Szerződéses Árának 80 %-a és a Szerződéses Ár 15 %-a minden egyéb, még be nem fejezett Termék esetén.

11.5 Mind a Vevő, mind az Eladó jogosult 20 napos felmondási idővel felmondani a Szerződést (vagy annak egy érintett részét), amennyiben a 10. cikk szerinti menthető késedelem több mint 120 napja fenn áll. Ebben az esetben a Vevő a 11.4 szakasz szerinti összegek megfizetésére köteles, a be nem fejezett Termékekért járó felmondási díj kivételével.

11.6 A Vevő köteles megfizetni minden, a teljesítés felfüggesztésével kapcsolatos, az Eladó által ideiglenesen magára vállalt indokolt költséget, beleértve, de nem kizárólagosan az ismételt birtokbavétel, pénzbehajtás, leszerelés, illetve újra felszerelés költségeit, valamint a felfüggesztés ideje alatt a raktározásra fordított kiadásokat. Az Eladóra vonatkozó teljesítési határidők a felfüggesztés következményeként ésszerűen szükséges időtartammal meghosszabbodnak.

 

12. Jogszabályoknak, szabályzatoknak és szabványoknak való megfelelés

 

12.1 Az Eladó köteles a Termékek gyártására és a Szolgáltatások teljesítésére vonatkozó jogszabályokat betartani. A Vevő köteles a Termékek és Szolgáltatások alkalmazására, működésére, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályokat betartani.

12.2 Az Eladó kötelezettségvállalásának feltétele, hogy maga a Vevő eleget tegyen minden magyar és egyéb alkalmazandó kereskedelem-felügyeleti jogszabálynak és egyéb szabályozásnak. A Vevő nem jogosult a Termékeket a Vevő által meghatározott végső rendeltetési országtól és az Eladó számláján meghatározott végső rendeltetési országtól eltérő országba átrakodni, újra exportálni, eltéríteni vagy átirányítani.

12.3 Bármely eltérő rendelkezés ellenére, a Vevő köteles időben beszerezni, érvényesíteni és hatályban tartani minden szükséges engedélyt és jóváhagyást , beleértve, de nem kizárólagosan az építési és környezetvédelmi engedélyt, importengedélyt, környezetvédelmi hatáselemzést, devizaengedélyt, amennyiben szükséges a Szolgáltatások a Telephelyen történő jogszerű teljesítéséhez vagy a Vevő kötelezettségeinek teljesítéséhez. Kivételt képeznek ez alól azok az engedélyek vagy regisztrációk, amelyeket az Eladónak általában a gazdasági tevékenységének folytatásához kell beszereznie, illetve adott esetben az Eladó munkavállalói számára szükséges vízumok, munkavállalási engedélyek. A Vevő elvárható segítséget nyújt az Eladónak, annak elősegítése érdekében, hogy megkapja ezeket a vízumokat és munkavállalási engedélyeket.

 

13. Környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsági kérdések

 

13.1 A Vevő köteles biztonságos munkafeltételeket biztosítani a Telephelyen, beleértve - de nem kizárólagosan - bevezetni a veszélyes anyagokkal, zárt terekbe való belépéssel és minden energiával működő rendszer energiamentesítésével kapcsolatos (elektromos, mechanikus és hidraulikus) biztonságos és hatékony kizárás és kitáblázási („LOTO” - lock-out/tag-out) fizikai eljárásokat vagy közös megegyezés alapján más alternatív eljárást.

13.2 A Vevő köteles az Eladót minden Telephely specifikusan alkalmazandó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi eljárásról vagy előírásról írásban, időben tájékoztatni. A Vevő 13. cikk szerinti felelősségének korlátozása nélkül, az Eladónak joga, de nem kötelessége, időről időre, ellenőrizni és megvizsgálni az alkalmazandó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásokat, eljárásokat és feltételeket a Telephelyen.

13.3 Ha az Eladó úgy itéli meg, hogy dolgozói biztonsága vagy egészsége veszélyben van vagy ennek kockázata fennáll, mivel a Vevői telephelyen biztonságtechnikai veszélyek,terrorista cselekmények vagy terroristafenyegetés, Veszélyes Anyagok miatti expozíció vagy annak veszélye, illetve nem biztonságos munkakörülmények miatt veszélyeztetett vagy veszélyeztetett lehet, az Eladó, az erre vonatkozó egyéb joga és jogorvoslati lehetősége mellett, jogosult kimenekíteni az egész személyzetét, vagy annak egy részét a Telephelyről, valamint részben vagy teljes egészben felfüggesztheti a Szerződés teljesítését, és/vagy egyéb helyről (távolról) teljesítheti vagy felügyelheti a munkát. Az ilyen esetek menthető eseménynek minősülnek. A Vevő köteles az ilyen jellegű mentéshez elvárható segítséget nyújtani.

13.4 A Vevő berendezéseinek üzemeltetése a Vevő felelőssége. A Vevő nem utasíthatja, illetve nem kell engedélyeznie, hogy az Eladó személyzete üzemeltesse az Eladó telephelyén lévő berendezéseit.

13.5 A Vevő a Telephelyen található egészségügyi létesítményeket és eszközöket az Eladó egészségügyi ellátásra szoruló személyzetének a rendelkezésére bocsátja.

13.6 Az Eladót semmiféle felelősség nem terheli a Telephely vagy az Eladó berendezésének korábban fenálló hibáiért/körülményeiért. Mielőtt az Eladó bármilyen munkát megkezdene a Telephelyen, a Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a Telephelyen/Vevő berendezésén, illetve annak környékén az olyan fellelhető Veszélyes Anyagokról szóló dokumentációt, amelyekkel az Eladó találkozhat a Szerződés teljesítése kapcsán. A Vevő tájékoztatja az Eladót az ipari higiéniai és környezetvédelmi mérési adatairól, amelyek az Eladó munkáját vagy személyzetét érinthetik a Telephelyen. A Vevő folyamatosan köteles tájékoztatni az Eladót, amennyiben ezekben a körülményekben változás áll be.

13.7 Az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt, amennyiben (i) a Telephelyen lényegesen eltérő feltételeket talál, mint amiről a Vevő tájékoztatta, vagy (ii) olyan korábban nem ismert fizikai feltételekkel szembesül, amelyek lényegesen eltérnek attól, amit eredetileg vártak és amelyek általában elismerten a Szerződésben meghatározott munkával járnának. Amennyiben ezek a feltételek az Eladónak többletköltséget okoznak vagy meghosszabbítják a munka vagy annak egy részének elvégzéséhez szükséges időt, az ár és a teljesítési idő méltányos módosítása szükséges.

13.8 Amennyiben az Eladó a Telephelyen vagy a Vevő berendezésében Veszélyes Anyagokat talál, melyek különleges kezelést vagy ártalmatlanítást igényelnek, az Eladó nem köteles folytatni a munkát, amely érintett a veszélyes körülménnyel. Ebben az esetben, a Vevő köteles eltávolítani a veszélyes körülményeket, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, annak érdekében, hogy biztonságosan folytatni lehessen a Szerződés alapján szükséges munkálatokat. Az Eladó jogosult továbbá az ár és a teljesítési határidők megfelelő módosításásra, amennyiben az Eladó megnövekedett költségeinek vagy a munka egészének vagy egy részének a teljesítéséhez szükséges idő meghosszabbodása miatt szükséges. A Vevő megfelelően tárol, szállít és megsemmisít minden, az Eladó munkája során a Telephelyre behozott, ott előállított vagy létrejött Veszélyes Anyagot.

13.9 Vevő köteles az Eladót kártalanítani minden olyan igény, kártérítési kötelezettség, veszteség, és költség vonatkozásában, mely abból ered vagy azzal kapcsolatban keletkezik, hogy a Veszélyes Anyagok (i) már az Eladói munka megkezdését megelőzően jelen voltak a Vevő berendezésében vagy a Telephelyen, illetve annak környékén, (ii) azokat a Vevő vagy a Vevő alkalmazottai, képviselői, vállalkozói vagy alvállalkozói nem megfelelően kezelték vagy nem megfelelően semmisítették meg, illetve (iii) azon Veszélyes Anyagokkal kapcsolatosak melyeket nem az Eladó hozott a Telephelyre, állított ott elő, hozott létre vagy bocsátott ki.

 

14. Módosítások

 

14.1 Bármely fél javasolhat módosításokat a Termékek és Szolgáltatások körére, illetve az ütemezésre vonatkozóan. Az Eladó mindaddig nem köteles a módosított ütemterv vagy tárgykör szerint eljárni, amíg arról mindkét fél írásban meg nem állapodott. Az írásbeli módosítás magában foglalja a tárgykör és az ütemterv módosítását és ezzel összefüggésben az ár, illetve más szakaszok módosítását, a megállapodás szerint.

14.2 A tárgykör, a Szerződéses Ár, az ütemterv és más szakaszok méltányos módosítására kerül sor, az Eladó ajánlatát követően bekövetkezett változásból eredő, az Eladónál felmerült többletköltségeknek és többlet kötelezettségeknek megfelelően, amennyiben, az említett változás a Vevő Telephely-specifikus előírásait vagy eljárásait vagy az ágazati előírásokat, kódexeket, szabványokat, alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat érinti. Azonban nem kerül sor módosításra az olyan általános jogszabálymódosítások kapcsán, amelyek az Eladó gyártó vagy javító létesítményére vonatkoznak. Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg, úgy ilyen változásokból eredő járulékos munka költségeit az Eladó óradíja és anyagárai szerint kell megállapítani.

14.3 Elfogadhatónak tekinthető, és nem minősül módosításnak, ha az Eladó egy olyan Terméket szállít, amely a Szerződésben meghatározott alkatrészhez vagy verziószámhoz képest más, helyettesítő, vagy új alkatrészt vagy verziószámot tartalmaz.

 

15. Felelősségkorlátozás

 

15.1 Az Eladónak a Szerződés létrejöttéből, teljesítéséből, megszegéséből, vagy bármely Termék vagy Szolgáltatásból eredő vagy ezekkel kapcsolatos követeléssel szembeni teljes felelőssége nem haladhatja meg (a) a Szerződéses Árat vagy (b) amennyiben a Vevő több külön rendelést ad le az Eladónak, annak a megrendelésnek az ára, amellyel kapcsolatban igényt nyújtottak be és tíz ezer Eurót (10.000 €), amennyiben az igény nem kapcsolható egyik konkrét megrendeléshez sem.

15.2 Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben, az Eladó nem tehető felelőssé az elmaradt haszon vagy bevétel, berendezések vagy rendszerek használhatóságának elvesztése, üzleti forgalom kiesése, fedezeti költség, tőkeráfordítás, állásidő költség, megnövekedett működési költség, egyéb rendkívüli, következményes, járulékos, közvetett, vagy büntető jellegű kártérítési igénnyel kapcsolatban vagy a Vevő ügyfeleinek mindezzel összefüggésben keletkező kárigénye kapcsán.

15.3 Az Eladó felelőssége megszűnik az alkalmazandó szavatossági idő lejártával. A Vevő azonban az elévülésre vonatkozó jogszabályok által meghatározott határidő lejárta előtt, de legkésőbb a szavatossági idő lejártát követő egy éven belül, a megindított keresetet, illetve választottbírósági eljárást folytathatja, a Szerződésnek megfelelően, a szavatossági idő lejártát megelőzően megindított követelések vonatkozásában.

15.4 Az Eladó nem felel olyan tanácsért vagy segítségnyújtásért, amelynek biztosítása a jelen Szerződésben meghatározott munkakörhöz nem tartozik.

15.5 Amennyiben a Vevő harmadik fél részére szállítja a Termékeket, illetve közvetíti a Szolgáltatásokat, vagy harmadik fél tulajdonában lévő létesítményben használja a Termékeket vagy Szolgáltatásokat, a Vevő köteles (i) kártalanítani és megvédeni az Eladót minden követeléssel szemben, melyet harmadik fél a jelen 15. cikk korlátozásain túl támaszt vagy (ii) megkövetelni, hogy e harmadik fél magára nézve kötelezőnek ismerje el a jelen cikkben foglalt korlátozásokat (az Eladó által kikényszeríthető módon).

15.6 A jelen 15. cikk alkalmazásában „Eladó”-nak minősül az Eladó, annak kapcsolt vállalkozásai, alvállalkozói, valamint bármely szakmabeli beszállítói, ezek alkalmazottai. A jelen 15. cikkben foglalt korlátozások érvényesek és alkalmazandók tekintet nélkül arra, hogy az adott követelés szerződésen, szavatosságon, kártalanítási kötelezettségen, szerződésen kívüli károkozáson (a gondatlanságot is beleértve), objektív felelősségen, vagy valamely más tényezőn alapul és elsőbbséget élveznek minden ellentétes rendelkezéssel szemben, kivéve, ha az ilyen rendelkezés az Eladó felelősségét tovább korlátozza.

15.7 A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Vevő az Eladó által nyújott szolgáltatások értékére és az ebben az ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre tekintettel kifejezetten elfogadja. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az Eladó részére fizetendő Szerződéses Ár és a Szerződés egyéb feltételeinek megállapítása az Eladó felelősségkorlátozásának figyelembevételével történt és így az ezzel járó hátrányt az árcsökkentés és szerződésben kikötött egyéb előnyök megfelelően ellentételezik.

 

16. Irányadó jog és a jogviták rendezése

 

16.1 Erre a Szerződésre a magyar jog irányadó, kizárva annak kollíziós szabályait, amely egy másik jog alkalmazásának adnának helyet (“Irányadó jog”). Amennyiben a Szerződés értelmében Termékek eladására kerül sor és a Vevő székhelye az Eladó székhelye szerinti országon kívül található, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ Egyezménynek (CISG) rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.2 Valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatban keletkező vitát, beleértve minden, annak létrejöttét vagy érvényességét érintő kérdést, a jelen 16. cikknek megfelelően kell rendezni. Amennyiben nem sikerül a vitát tárgyalások útján rendezni, úgy a vitát bármelyik fél írásbeli kérelmére egy magasabb szintű vezetői értekezlet elé kell utalni, amelyet az erre irányuló kérelemtől számított húsz (20) munkanapon belül kell megtartani. Amennyiben nem rendeződik a vita az értesítéstől számított harminc (30) munkanapon belül, vagy a felek által megállapított, ennél későbbi időpontig, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.Egy választottbíró jár el, kivéve akkor, ha a vitatott összeg meghaladja az 3.500.000 Eurót, ebben az esetbenhárom válaszott bíró jár el. Amennyiben három választottbíró jár el, mindkét fél egy-egy választottbírót jelöl, az így kijelölt kettő választottbíró harminc napon belül kijelöli a harmadikat, aki az eljáró tanács elnöke lesz. A válaszottbíróság székhelye, illetve az ítélkezés helye Budapest, Magyarország az eljárás nyelve az angol. A választottbírók döntésük meghozatalakor kötelesek teljes mértékben érvényesíteni a feleknek a Szerződésben megnyilvánuló akaratát, amennyiben pedig magában a Szerződésben nem található megoldás, úgy kötelesek a Szerződésre irányadó jogot alkalmazni. A választottbírók által hozott döntés jogerős és mindkét félre nézve kötelező erejű, egyik fél sem nyújthat be jogorvoslat iránti kérelmet állami bírósághoz vagy más hatósághoz annak érdekében, hogy az felülbírálja a választottbírósági döntést.

16.3 Mindezek ellenére bármelyik fél jogosult bármikor saját választása szerinti, illetve a jogi lehetőségeknek megfelelően joghatósággal rendelkező bíróság előtt azonnal keresetet vagy eljárást indítani, a Szerződés keretei közt, a titoktartási szabályok (6. cikk) és/vagy a nukleáris célú felhasználást korlátozó szabályok (19.1 szakasz) érvényesítésére irányuló tiltó végzés, intézkedés vagy más hasonló végzés, illetve egyéb ideiglenes vagy felügyeleti intézkedések megtétele érdekében. Vagyoni károk érvényesítésére csak a 16.2 szakasszal összhangban kerülhet sor.

 

17. Ellenőrzések és gyártási tesztek

 

Az Eladó a Termékek gyártása során a saját általános minőségellenőrzési eljárását alkalmazza. Az Eladónak meg kell próbálnia eleget tenni a Vevő azon kérésének, hogy jelen lehessen az Eladó által a Termékeken lefolytatott gyártási teszteknél, megfelelő belépési korlátozások mellett, amennyiben ez megoldható a munkálatok késleltetése nélkül.

 

18. Szoftverek, bérelt berendezések, távvezérlésű diagnosztikai szolgáltatások, PCB szolgáltatások, US kormányzati kiegészítés

 

Amennyiben az Eladó bármilyen szoftvert szolgáltat a Vevő részére, a Szoftver Licensz Kiegészítést kell alkalmazni. Amennyiben az Eladó bármely berendezését bérbe adja, vagy ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt, beleértve az Eladó berendezésének a Vevő telephelyén történő elhelyezését távvezérlésű Szolgáltatások nyújtásának céljából, úgy a Bérleti Megállapodásról szóló Kiegészítést kell alkalmazni. Amennyiben az Eladó bármilyen távvezérlésű diagnosztikai szolgáltatást nyújt a Vevő részére, úgy a Távvezérlésű Diagnosztikai Szolgáltatásokról szóló Kiegészítést kell alkalmazni. Amennyiben az Eladó bármilyen PCB Szolgáltatást nyújt a Vevő részére, úgy a PCB Szolgáltatásokról szóló Kiegészítést kell alkalmazni. Amennyiben a Szerződés szerint közvetett vagy közvetlen Vevő az Amerikai Egyesült Államok egy kormányzati szerve és/vagy egészben vagy részben a Szerződés az Amerikai Egyesült Államok egy kormányzati szerve által finanszírozott, úgy a „US Government” Kiegészítést kell alkalmazni. Amennyiben az ÁSZF [(ES104-HU (Rev4.1)] rendelkezései és bármely a 18. cikk alapján hozzátartozó kiegészítés rendelkezései egymással ellentétesek, úgy a kiegészítés rendelkezései az irányadók az adott témakörben.

 

19. Általános rendelkezések

 

19.1 Az Eladó által értékesített Termékeket és Szolgáltatásokat nem tervezték semmilyen nukleáris létesítménnyel vagy tevékenységgel kapcsolatos használatra, így a Vevő szavatolja, hogy sem ő nem használja efféle célokra a Termékeket, illetve Szolgáltatásokat, sem másnak nem engedélyezi, hogy efféle célokra használja azokat, az Eladó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Amennyiben, e rendelkezés megsértésével, efféle használatra kerül sor, az Eladó (illetve annak anyavállalata, kapcsolt vállalkozása, beszállítója és alvállalkozója) elhárít minden felelősséget bármely ebből eredő nukleáris vagy egyéb kár, sérülés vagy szennyezés vonatkozásában, valamint az Eladó egyéb jogai mellett, a Vevő köteles kártalanítani és mentesíteni az Eladót (illetve annak anyavállalatát, kapcsolt vállalkozását, beszállítóját és alvállalkozóját) minden ebből eredő felelősséggel szemben. Az Eladó hozzájárulása az efféle használathoz, az Eladó által meghatározott erre vonatkozó kiegészítő szerződési rendelkezések és feltételek elfogadásától függ, melyek védelmet nyújtanak az Eladónak a nukleáris felelősséggel szemben.

19.2 Az Eladó a Vevő hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit kapcsolt vállalkozásaira átruházni vagy engedményezni, akár egészben, akár részben, illetve a Szerződésből eredő követeléseit bármilyen harmadik félnek engedményezni. A Vevő vállalja az engedményezéshez, illetve az átruházáshoz esetlegesen szükséges nyilatkozatok elkészítését. Az Eladó jogosult az elvégzendő munka egyes részeihez alvállalkozót igénybe venni mindaddig, amíg az Eladó marad felelős az alvállalkozók szerződésszerű teljesítéséért. Érvénytelen a Vevő Szerződés szerinti jogainak vagy kötelességeinek részben vagyegészben történő átruházása vagy engedményezése az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (az Eladó a hozzájárulást indokolatlanul nem tagadhatja meg).

19.3 A Vevő haladéktalanul köteles értesíteni az Eladót arról, ha a Vevő szavazati jogainak tulajdonosa tekintetében e szavazati jogok több mint ötven százalékát (50%) érintő változás következik be, vagy változás következik be a Vevőt irányító többségi befolyás tekintetében. Amennyiben ezt a Vevő elmulasztja, vagy az Eladónak fenntartásai vannak a változással kapcsolatban, az Eladó jogosult (a) felmondani a Szerződést, (b) megfelelő teljesítési (beleértve, de nem kizárólagosan a fizetést) biztosítékot követelhet a Vevőtől, valamint (c) az Eladó Bizalmas Információit érintő rendkívüli ellenőrző intézkedéseket vezethet be.

19.4 Amennyiben a Szerződés egyes rendelkezései esetleg érvénytelennek vagy bírósági úton nem érvényesíthetőnek bizonyulnak, a Szerződés fennmaradó részének érvényességét ez nem befolyásolja. A felek minden ilyen érvénytelen vagy bírósági úton nem érvényesíthető rendelkezést egy olyan új rendelkezéssel helyettesítenek, mely lényegét tekintve ugyanazt a gyakorlati és gazdasági célt szolgálja és érvényes, illetve bírósági úton érvényesíthető.

19.5 A következő cikkelyek a Szerződés megszűnését vagy felmondását követően is hatályban maradnak: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 valamint 19.

19.6 A Szerződés testesíti meg a Felek között létrejött teljes megállapodást. A Felekre nem kötelező semmilyen írásbeli vagy szóbeli képviselet vagy jótállás, amelyet a Szerződés nem tartalmaz. Az Eladó és a Vevő jogai, kötelezettségei és jogorvoslati lehetőségei a Szerződés alapján eladott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy azokkal összefüggésben a Szerződésben kikötött jogokra, kötelezettségekre és jogorvoslati lehetőségekre korlátozódnak. Egyik félre nézve sem rendelkeznek a módosítások, kiegészítések, az elállás vagy jogról történő lemondás kötelező erővel mindaddig, amíg azok tekintetében a felek írásban meg nem állapodnak.

19.7 A 15. cikkben (Felelősségkorlátozás), valamint a fent említett 19.1, nukleáris hasznosításra vonatkozó szakasz egyes rendelkezéseinek kivételével, a jelen Szerződés kizárólag a felek érdekeinek érvényesítésére szolgál és harmadik fél nem jogosult a Szerződés semelyik rendelkezésének érvényesítésére.

19.8 A Szerződés több példányban is aláírható, amelyek közösen alkotják a megállapodást.

 

 

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére