Contact

Header Top Menu

Languages

United Kingdom
Ürün ve Hizmet Satışı Hüküm ve Şartları Form ES 104 (Rev. 4)

UYARI: Herhangi Ürün veya Hizmet Satışı Alıcının işbu Hüküm ve Şartlar sarih olarak muvafakatine bağlıdır. Alıcı, üzerinde Alıcı’nın imzasının bulunmaması halinde, işbu Hüküm ve Şartların geçersizliğini ileri sürmemeyi kabul eder. Satıcının teklifi ve teslimatının herhangi kabulü işbu Hüküm ve Şartların kabulüyle sınırlıdır ve Satıcı Alıcı tarafından teklif edilen herhangi ilave veya farklı hükme sarih olarak itiraz etmektedir. Hiçbir işletme belgesi, Satıcının vekili tarafından imzalanmış olsa dahi, işbu Hüküm ve Şartları tadil etmeyecektir. Herhangi bir işin ifasına ilişkin sipariş ve Satıcının işi ifası, Alıcının işbu Hüküm ve Şartlar kabul ettiği sonucunu doğuracaktır. Alıcı, işbu Hüküm ve Şartlar konusunda mutabık değil ise veya herhangi bir kısmını anlayamamakta ise, açıklama almak veya değişiklik önermek için Satıcı ile iletişime geçmelidir. Fiyat teklifinde aksi şekilde belirtilmediğinde Satıcının fiyat teklifi tarihinden 30 gün sonra sonlanacaktır ve Alıcının uygun kabulünün alınmasından önce Satıcı tarafından tadil edilebilir veya geri çekilebilir.

 

1. Tanımlar

 

"Alıcı" Satıcının Sözleşme tahtında Ürün veya Hizmet sağladığı kurum anlamına gelir.

"Sözleşme", Ürün veya Hizmet satışına ilişkin olarak işbu Hüküm ve Şartlar ile birlikte, Satıcının nihai fiyat teklifi, mutabık kalınan iş kapsam(lar)ı ve Satıcının sipariş teyidiyle birlikte, her iki tarafın imzaladığı sözleşme veya Alıcı tarafından imzalanmış ve Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmiş olan satış siparişi anlamına gelir. Herhangi bir ihtilaf durumunda işbu Hüküm ve Şartlar, Sözleşmeye dâhil olan diğer belgelerer göre öncelikli olarak uygulanır.

"Sözleşme Fiyatı" Sözleşmeuyarınca yapılan değişiklikler (eğer varsa) dâhil olmak üzere Ürün ve Hizmet satışına ilişkin olarak Sözleşmede anlaşılan fiyat anlamına gelir.

"Hile" her iki durumda da bir zarara veya hasara sebebiyet verme amacı ile kasti ve hukuka aykırı bir fiil veya kasti ve hukuka aykırı bir fiile yol açan davranış anlamına gelmektedir.

"Ağır kusur", bilinen veya gerçekleşmesi açık olan ve sonrasında bir zararın meydana geleceği oldukça muhtemel olan ve önemli bir riski göz ardı eden makul olmayan nitelikteki bir fiildir.

Zararlı Malzemeler", Amerika Birleşik Devletleri’nin ("A.B.D.") veya Tesisin bulunduğu ülkenin herhangi ulusal, eyalet, ilçe veya yerel kanun, kural, kararname, talimat, yönetmelik veya diğer yasal zorunluluk tahtında düzenlenen, listelenen veya denetlenen herhangi zehirli veya zararlı madde, zararlı malzeme, tehlikeli veya zararlı atık, tehlikeli mallar, radyoaktif malzeme, petrol veya petrol-kaynaklı ürünler veya yan ürünler, ve herhangi diğer kimyasal, madde, malzeme veya salım anlamına gelir.

"Müflis/Batık", bir tarafın iflas etmiş olduğu, alacaklıları lehine temlikte bulunduğu, kendisi veya herhangi varlıkları için bir kayyum veya vekil tayin edildiği, veya herhangi iflas, hitam veya tasfiye kanunları tahtında işlem başlatmış veya kendisi aleyhine işlem başlatılmış olduğu anlamına gelir.

"Ürünler" Satıcının Sözleşme tahtında Alıcıya tedarik etmeyi kabul ettiği donanım, parçalar, malzemeler, gereçler, yazılım ve diğer mallar anlamına gelir.

"Satıcı", Sözleşme tahtında Ürünleri sağlayan veya Hizmetleri icra eden kurum anlamına gelir.

"Hizmetler", Sözleşme tahtında Satıcının Alıcı için ifa etmeyi kabul ettiği hizmetler anlamına gelir.

"Tesis" Satıcının Hizmetleri ifa ettiği tesisleri dâhil olmamak üzere, Ürünlerin kullanıldığı veya Hizmetlerin ifa edildiği tesisler anlamına gelir.

"Hüküm ve Şartlar", Madde 18’e binaen herhangi ilaveler dâhil olmak üzere, Satıcının nihai fiyat teklifinde hususiyetle belirtilen veya Satıcı tarafından yazılı olarak hususiyetle kabul edilen herhangi tadilat veya ek hükümlerle birlikte, işbu "Ürün ve Hizmet Satışı Hüküm ve Şartları" anlamına gelir.

 

2. Ödeme

 

2.1 Alıcı, Satıcıya Ürünler ve Hizmetler için ödemeyi fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Amerikan doları cinsinden veya ödemenin Türkiye’de yapılması gerekiyor ise, ödeme tarihindeki T.C Merkez Bankası belirlenen satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını, tamamı Satıcı’nın teklifindeki açık hükümlere tabi olarak, Satıcının işbu Sözleşmeden doğmamış olan herhangi bir ödemesi ile mahsup etmeksizin, ödeyecektir. Söz konusu ödemenin geciktiği her bir takvim ayı veya bunun bir kısmı için, Alıcı ödenmemiş olan bakiye üzerinden aylık %1,5 oranında veya kanunun izin verdiği en yüksek orandan hangisi daha azsa, hesaplanacak olan gecikme cezasını ödeyecektir.

2.2 Satıcı talep ettikçe ve ederse, Alıcı masrafları kendisine ait olacak şekilde Ürünler sevk edildikçe ve Hizmetler ifa edildikçe hesaplanacak orantılı ödemeerin, ilaveten iptal ve fesih cezalarının ve işbu Sözleşme tahtında Alıcının ödeyeceği tüm tutarların ödemesinin, yapılmasını sağlayacak, gayrikabilirücu, koşulsuz, ibrazında ödemeli akreditif veya banka garantisi biçiminde bir ödeme teminatı tesisi edecek ve yürürlükte tutacaktır ("Ödeme Teminatı"). Ödeme Teminatı aşağıdaki şekilde olacaktır: (a) Satıcı için makbul bir banka tarafından düzenlenmiş veya teyit edilmiş bir biçimde olmalıdır, (b) sözkonusu makbul banka veya aracı banka tarafından ödenebilir olmalı, (c) hem en erken Ürün sevkiyatından hem Hizmetlerin başlamasından en az altmış (60) gün önce açılmış olmalı, ve (d) son Ürün sevkiyatından, tüm Hizmetlerin tamamlanmasından ve Sözleşme tahtında gerekli olan son ödemenin Satıcı tarafından alınmasından doksan (90) gün sonrasından en geç olanına kadar geçerli olacaktır. Alıcı, Satıcının Sözleşme tahtındaki Alıcı yükümlülükleriyle ilgili olarak düzeltme gerektiği yönündeki ihbarından itibaren on (10) gün içinde masrafları kendisine ait olacak şekilde herhangi Ödeme Teminatının tutar (lar)ını artırabilir, geçerlilik süre(ler)sini uzatabilir ve diğer uygun tadilatı yapabilir.

2.3 Satıcı, herhangi zorunlu Ödeme Teminatı alınmadıysa ve alınmadan, yürürlükte ve geçerli değilse ve olmadan, ve geçerli tüm Hakediş Ödemeleri alınmadıysa ve alınmadan, faaliyetlerine başlatmak veya sürdürmek zorunda değildir. Satıcı, planda, Hakediş Ödemelerinin veya geçerli Ödeme Teminatının geciktiği her bir güne denk bir uzatmaya hak kazanacaktır. Satıcı herhangi bir zamanda Alıcının mali durumunun veya ödeme geçmişinin Satıcının ifasının devamına imkan vermediğini makul olarak belirlerse Satıcının tam veya kısmi ön ödeme talep etme veya ödemeleri başka şekilde yapılandırma, ilave Ödeme Teminatı biçimleri talep etme, faaliyetlerini durdurma veya Sözleşmeyi feshetme hakkı olacaktır.

 

3. Vergiler ve Resimler

 

Satıcı, işbu Sözleşme tahtındaki işin ifasından veya iş için yapılan ödemelerden kaynaklanan net gelir üzerinden hesaplanan tüm kurumsal vergilerden sorumludur ("Satıcı Vergileri"). Alıcı, Sözleşmeyle ilişkili veya Sözleşme tahtındaki işin ifası veya iş için yapılan ödemelerden kaynaklanan, Satıcı Vergileri hariç olmak üzere, tüm vergiler, resimler, harçlar ve herhangi bir masraftan (Alıcı veya Satıcının veya onun alt-yüklenicilerinin herhangi yetkili resmi makam tarafından maruz kılındığı tüketim, brüt gelirler, ithalat, mülkiyet, satış, damga, ciro, kullanım, veya katma değer vergileri, ve tüm stopaj, fire, ceza, vergi ilavesi, faiz veya bunlara ilişkin değerlemeler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumludur. Sözleşme Fiyatına herhangi Alıcı Vergisi tutarı dâhil değildir. Alıcı, Alıcı Vergilerini indirir veya alıkoyarsa, Alıcı Satıcıya Alıcı Vergileri için indirim olmaksızın eksiksiz Sözleşme Fiyatını alacağı şekilde ek tutarlar ödeyecektir. Alıcı, ödemeden itibaren bir ay içinde Satıcıya geçerli yetkili resmi makamdan indirimli veya alıkonmuş vergilere ilişkin olarak resmi alındıları temin edecektir.

 

4. Teslimat; Mülkiyetin Devri; Zarar Rizikosu; Depolama

 

4.1 Bir Avrupa Birliği ("AB") ülkesinden bir diğer AB ülkesine sevkiyat dâhil olmak üzere ihracat içermeyen sevkiyatta Satıcı Alıcıya Ürünleri Satıcı tesis veya deposunda FCA (Incoterms 2010) olarak teslim edecektir. İhracat sevkiyatında, Satıcı, Alıcıya, Ürünleri Limanında FCA (Incoterms 2010) olarak teslim edecektir. Alıcı tüm teslimat masraf ve ücretlerini veya Satıcının standart teslimat ücreti artı yüzde yirmi beşe (%25) kadar ödeyecektir. Kısmi teslimat mümkündür. Satıcı Ürünleri teslimat tarifesinden önce teslim edebilir. Teslimat zamanları yaklaşıktır ve Satıcının işe aralıksız devam edebilmesi için gerekli tüm bilgiyi derhal almasına bağlıdır. Teslim edilen Ürünler miktar, cins veya fiyat olarak sevk faturası veya belgesinde belirtilenlerle uyuşmazsa Alıcı Satıcıya teslimattan itibaren on (10) gün içinde bu hususta ihbarda bulunacaktır.

4.2 İhracat içermeyen sevkiyatlarda Ürünlerin mülkiyeti Kısım 4.1 uyarınca teslimat üzerine Alıcıya geçer. A.B.D. dışındaki bir Satıcı tesis veya deposundan ihracat sevkiyatında mülkiyet, Kısım 4.1 uyarınca teslimat üzerine Alıcıya geçer. A.B.D.’den diğer bir ülkeye sevkiyatta mülkiyet, her bir ürünün A.B.D.’nin karasını, karasularını veya üzerindeki hava sahasını terk etmesinden hemen sonra Alıcıya geçer. A.B.D. karasularının belirlenmesinde 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi esas alınacaktır. Diğer tüm sevkiyatta mülkiyet aşağıdakilerden daha erken olanda Alıcıya geçer: (i) ürünlere ihracat için uygunluk verilmesinden hemen sonra ihracat limanında, veya (ii) her bir ürünün gönderici ülkenin karasını, karasularını veya üzerindeki hava sahasını terk etmesinden hemen sonra. Alıcı ihracat veya müşterek sevkiyat için düzenleme yaparsa Alıcı Satıcıya ilgili vergi ve gümrük yetkilileri için makbul olan ihracat veya müşterek sevkiyatına ilişkin kanıt temin edecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın Satıcı, işbu Sözleşme tahtında temin edilen herhangi yazılım için sadece ruhsat vermekte ve mülkiyet hakkı devretmemektedir, ve kiralanan herhangi bir donanımın mülkiyeti Satıcıda kalacaktır.

4.3 Zarar rizikosu Kısım 4.1 uyarınca teslimatla birlikte Alıcıya geçer. Ancak A.B.D.’den yapılan ihracat sevkiyatında zarar rizikosu mülkiyet devriyle Alıcıya geçer.

4.4 İşbu Sözleşme tahtında teslim edilecek herhangi Ürün veya Satıcının tesislerinde tamir edilen herhangi Alıcı donanımı hazır olduğunda, Alıcıya veya onun diğer alt yüklenicisine atfedilebilecek herhangi nedenle sevk edilemez veya Alıcı tarafından teslim alınamazsa, Satıcı Ürünleri ve donanımı, üretim veya tamir yerinde depolama dâhil olmak üzere bir depolama tesisine, veya mutabık kalınmış olan bir gümrük komisyoncusuna sevk edebilir. Satıcı Ürün veya donanımı depoya koyarsa aşağıdakiler geçerli olacaktır: (i) mülkiyet hakkı ve zarar rizikosu, eğer halihazırda geçmemişse, derhal Alıcıya geçer, ve teslimatın gerçekleştiği varsayılır; (ii) aksi takdirde Satıcıya teslimat veya sevkiyatta ödenecek herhangi bir tutar muaccel hale gelir; (iii) Satıcının depolamaya ilişkin olarak maruz kaldığı tüm gider ve ücretler, Satıcının faturaları sunması üzerine Alıcı tarafından ödenecektir; ve (iv) koşullar izin verdiğinde ve muaccel tüm tutarların ödenmiş olması üzerine Satıcı Ürünleri ve tamir edilmiş olan donanımı Alıcıya teslimat için emre amade bulundurur.

4.5 Alıcının donanımı üzerinde Satıcının tesislerinde tamir Hizmeti verilecekse Alıcı tüm zamanlarda sözkonusu donanımdan sorumludur ve zarar rizikosunu taşır. Ancak, Satıcı, Satıcı tesislerinde olduğu sürece donanıma gelen zarardan, sözkonusu zarar Satıcının ihmalinden kaynaklandığı kadarıyla sorumludur.

 

5. Garanti

 

5.1 Satıcı Ürünlerin malzeme, işçilik ve mülkiyet kusurlarından arî olarak teslim edileceğini ve Hizmetlerin yetkin ve basiretli bir biçimde karşılıklı mutabık kalınmış herhangi bir şartnameye uygun olarak icra edileceğini garanti eder.

5.2 Ürünlerin garantisi, hangisi önce olursa, ilk kullanımdan bir (1) yıl veya teslimattan on sekiz (18) ay sonra, sona erer. Ancak yazılımlar teslimattan itibaren doksan (90) gün için garantilidir. Hizmetlerin garantisi, Hizmetin ifasından bir (1) yıl sonra sona erer. Ancak yazılımlara ilişkin Hizmetler doksan (90) gün için garantilidir.

5.3 Ürün veya Hizmetlerin garantileri yukarıda belirtilenlere uymuyorsa Alıcı derhal yazılı olarak, garanti süresi sona ermeden Satıcıya ihbarda bulunacaktır. Satıcı, (i) kendi seçimine bağlı olarak, ayıplı Ürünü tamir veya yenisi ile ikame edecek ve (ii) ayıplı Hizmetleri yeniden ifa edecektir. Satıcının makul çabalarına rağmen ayıplı bir Ürün tamir veya yenisi ile ikame edilemez veya ayıplı Hizmet yeniden ifa edilemezse, Satıcı Alıcı tarafından mevzubahis ayıplı Ürünler ve Hizmetler için ödenen parayı geri öder veya alacaklandırır. Satıcının garanti kapsamında tamir, ikame veya yeniden icrası, geçerli garanti süresini uzatmaz veya yenilemez. Alıcı, bir uygunsuzluğun varlığını belirlemek amacıyla yapmayı tasarladığı herhangi testin şartnamesine ilişkin Satıcının mutabakatını alacaktır.

5.4 Alıcı, Satıcının, garanti kapsamındaki işlemlere(Alıcının sistemlerinin, yapılarının veya tesislerinin diğer kısımlarının kaldırılması ve ikamesi dâhil olmak üzere) erişim, kaldırma, arıtma, yeniden kurulum ve ayıplı Ürünlerin Satıcıya ve tekrar Alıcıya ulaşımına ilişkin masraflarını karşılayacaktır.

5.5 Garantiler ve yasal haklar aşağıdaki koşullara bağlıdır: (a) Ürünlerin uygun depolama, kurulum, kullanım, işletim ve bakımına, (b) Alıcının garanti süresince kesin ve eksiksiz işletim ve bakım kayıtları tutmasına ve bu kayıtlara Satıcının erişimini sağlamasına, ve (c) Ürün ve Hizmetlerde tadil ve tamirin sadece Satıcının yazılı onayı ile yapılmasına. Bu koşullardan herhangi birisinin yerine getirilmemesi garantiyi hükümsüz ve geçersiz kılar. Satıcı mutat yıpranma ve aşınmadan sorumlu değildir.

5.6 İşbu Madde 5, kanunların azami izin verdiği ölçüde, hasar veya ayıbın ne zaman ortaya çıktığından, ve bir iddianın, her nasıl tanımlanırsa tanımlansın, sözleşmeye, garantiye, tazminata, haksız fiile/sözleşme-dışı yükümlülüğe (ihmal dâhil olmak üzere), kusursuz sorumluluğa veya başka herhangi bir duruma bağlı olmasından bağımsız olarak, Ürün veya Hizmetlerdeki hasar veya ayıba dayalı tüm iddialar için münhasır bir yasal imkan sağlamaktadır. İşbu Madde 5’te sıralanan garantiler münhasırdır ve yazılı, sözlü, yasal veya belirli veya hedeflenen bir amaca veya ticari kullanıma uygunluk gibi zımni ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer tüm garantilerin, koşulların ve teminatların yerine kaimdir.

 

6. Gizlilik

 

6.1 Satıcı ve Alıcının her biri (ifşa edilen bilgiyle ilintili olarak, "İfşa Eden Taraf") işbu Sözleşme ile ilişkili olarak diğer tarafa (edinilen bilgiyle ilintili olarak, "Bilgi Edinen Taraf") Gizli Bilgi temin edebilir. "Gizli Bilgi" aşağıdaki anlamlara gelir: (a) yazılı ifşa anında İfşa Eden Tarafın yazılı olarak "gizli" veya "kişiye özel" olarak belirttiği bilgi, ve (b) sözlü veya görsel ifşa anında İfşa Eden Tarafın sözlü olarak "gizli" veya "kişiye özel" olarak belirttiği ve sözlü veya görsel ifşadan itibaren yirmi (20) gün içinde yazılı olarak “gizli” veya “kişiye özel” olarak teyit edilen bilgi. İlaveten, Ürün ve Hizmetlerin fiyatları Satıcının Gizli Bilgisi addedilecektir.

6.2 Bilgi Edinen Taraf aşağıdakileri kabul eder: (i) Gizli Bilgiyi sadece Sözleşmeyle ve Ürün ve Hizmetlerin kullanımıyla ilişkili olarak kullanmak, (ii) Gizli Bilginin üçüncü taraflara ifşasını önlemek için makul önlemler almak, ve (iii) Gizli Bilgiyi İfşa Eden Tarafın rakiplerine ifşa etmemek. Bu kısıtlamalara bakılmaksızın, (a) Satıcı Sözleşmenin icrası ile ilişkili olarak Gizli Bilgiyi bağlı şirketlerine ve alt-yüklenicilerine ifşa edebilir, (b) Bilgi Edinen Taraf Gizli Bilgiyi denetçilerine ifşa edebilir, (c) Alıcı, Alıcının Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini icra etmek için gerekli mali kaynağı güvenceye almak veya muhafaza etmek için Gizli Bilgiyi gerektikçe borç verenlere ifşa edebilir, ve (d) Bilgi Edinen Taraf Gizli Bilgiyi İfşa Eden Tarafın önceden yazılı izni ile, ve her bir durumda, sadece Bilgi Edinen Tarafın herhangi alt-yüklenicilerden, denetçilerden, borç verenlerden veya diğer onaylı üçüncü taraflardan Gizli Bilginin ifşasını yasaklayan bir ifşa etmeme taahhüdü alması koşuluyla, ve ilaveten Bilgi Edinen Tarafın Gizli Bilginin herhangi yetkisiz kullanımı veya ifşasından sorumlu olması koşuluyla, herhangi diğer üçüncü tarafa ifşa edebilir. Bilgi Edinen Taraf, talep üzerine Gizli Bilgiyi, Sözleşmenin belli bir hükmünün Bilgi Edinen Tarafa Gizli Bilginin bir kalemini muhafaza etme hakkı tanıdığı kadarı hariç olmak üzere, İfşa Eden Tarafa iade edecek veya tüm kopyalarını yok edecektir. Satıcı da Alıcının Gizli Bilgisinin bir arşiv kopyasını muhafaza edebilir.

6.3 İşbu Madde 6 tahtındaki yükümlülükler Gizli Bilginin aşağıda belirtilen özelliklerdeki herhangi kısmı için geçerli olmayacaktır: (i) genel anlamda kamuya Bilgi Edinen Tarafın, vekillerinin veya bağlı şirketlerinin ifşasından başka bir nedenle malolmuş olan veya malolan kısım; (ii) Bilgi Edinen Tarafa, İfşa Eden Taraf dışında bir kaynaktan, öyle ki Bilgi Edinen Tarafın bildiği kadarı ile, İfşa Eden Tarafa bir gizlilik yükümlülüğü yoktur, gizlilik temelinde olmayarak emre amade hale gelen kısım; (iii) Bilgi Edinen Taraf, vekilleri veya bağlı şirketleri tarafından, Gizli Bilgiye atıfta bulunmaksızın, bağımsız olarak geliştirilmiş olan kısım; (iv) mevzubahis zorunluluk veya süreçlere cevaben ifşaatta bulunmayı tasarlayan Bilgi Edinen Tarafın İfşa Eden Tarafa mevzubahis ifşaattan önce gecikmeden ihbarda bulunması ve Gizli Bilginin gizliliğini korumak için çabalarda makul işbirliği göstermesi koşuluyla, kanunen veya yasal süreç tarafından ifşası gereken kısım.

6.4 Her bir İfşa Eden Taraf ifşa ettiği bilgiyi ifşa etme hakkı olduğunu garanti eder. Ne Alıcı ne Satıcı diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın Sözleşme hakkında herhangi bir kamu duyurusu yapmayacaktır. Gizli Bilginin herhangi bir kalemine ilişkin olarak, işbu Madde 6 tahtındaki kısıtlamalar ifşa tarihinden beş (5) yıl sonra sona erer. Madde 6 tarafların imzalamış olduğu herhangi ayrı gizlilik veya ifşa etmeme anlaşmasını hükümsüz kılmaz.

 

7. Fikri Mülkiyet

 

7.1 Satıcı Alıcıyı bağlı olmayan bir üçüncü tarafın, işbu Sözleşme tahtında temin edilen Ürün ve Hizmetlerin A.B.D.’de, bir AB üye ülkesinde veya Tesisin bulunduğu ülkede (A.B.D veya AB üye ülkesinde denk düşen bir patent düzenlenmiş olması kaydıyla) geçerli olan bir patenti, veya Tesisin bulunduğu ülkede tescil edilmiş olan herhangi telif hakkı veya ticari markayı ihlal ettiği yönünde herhangi iddiaya ("İddia") ilişkin olarak savunur ve tazmin eder; şu koşulla, Alıcı (a) Satıcıya yazılı olarak derhal İddia hakkında ihbarda bulunur, (b) hiç sorumluluk kabul etmez ve Satıcı aleyhine birkonum almaz, (c) Satıcıya savunma kontrolü ve İddianın sulhü hususunda yegane yetki verir, ve (d) Satıcıya İddianın savunması için gerektiği kadarıyla tam ifşada ve makul yardımda bulunur.

7.2 Aşağıda belirtilen temellere dayanan herhangi İddiaya ilişkin olarak Kısım 7.1 geçerli olmayacak ve Satıcının hiçbir yükümlülük veya sorumluluğu olmayacaktır: (a) tadil edilmiş veya yeniden düzenlenmiş Ürün veya Hizmetler, (b) söz konusu birleştirme ileri sürülen ihlalin temeliyse, herhangi Ürün veya Hizmetin başka ürün ve hizmetlerle birleştirilmesi, (c) Alıcının, İddiayı önlemiş olacak olan, Satıcı tarafından temin edilmiş olan herhangi güncellemeyi yürürlüğe koymadaki kusuru, (d) Ürün veya Hizmetlerin yetkisiz kullanımı, veya (e ) Alıcının şartnamesine göre yapılmış veya ifa edilmiş Ürün veya Hizmetler.

7.3 Herhangi Ürün veya Hizmet, veya bir bölümü, bir İddiaya konu olursa Satıcının aşağıdaki seçenekleri vardır: (a) Alıcı için sözkonusu Ürün veya Hizmeti, veya geçerli olan bölümünü, kullanmayı sürdürme hakkını temin etmek, (b) ihlal durumunun olmaması için bütün olarak veya kısmen tadil veya ikame etmek, (c) (a) veya (b)’de akamet halinde, ihlal durumunda olan Ürün veya Hizmetleri geri almak ve ihlal durumunda olan Satıcının aldığı, Ürün veya Hizmetlere atfedilebilir olan tutarı geri ödemek.

7.4 Madde 7, Ürün ve Hizmetlerin fikri mülkiyet ihlaline ilişkin olarak Satıcının münhasır yükümlülüğünü ifade eder.

7.5 Her bir taraf Sözleşmeden önce sahip olduğu tüm Gizli Bilgi ve fikri mülkiyetin sahipliğini sürdürür. Satıcı tarafından işbu Sözleşmenin ifasında öngörülen veya yaratılan tüm yeni fikri mülkiyetin, ister tek başına ister Alıcının herhangi katılımıyla olsun, sahipliği münhasıran Satıcının olacaktır. Alıcı söz konusu sonuca erişmek için gerekli devir belgelerini teslim edecektir.

 

8. Tazminat

 

Alıcı ve Satıcının her biri (bir "Tazmin Eden Taraf" olarak), diğer tarafı, (bir "Tazmin Edilen Taraf" olarak), üçüncü bir tarafın kişisel yaralanma veya taşınır mallarına verilen zarar dolayısıyla ileri sürdüğü iddialardan ve iddialarına karşı, Tazmin Eden Tarafın kusurundan işbu Sözleşmeyle ilişkili olarak kaynaklandığı kadarı ile, tazmin eder. Ziyan veya zararın Alıcı ve Satıcının müşterek veya müterafık ihmalinden kaynaklandığı durumda, hasar veya gider her bir tarafca kendi ihmal derecesiyle orantılı olarak üstlenilecektir. Satıcının tazmin yükümlülüğü açısından, Ürünlerin veya Tesisin hiçbir kısmı üçüncü taraf mülkiyeti olarak nitelendirilmez.

 

9. Sigorta

 

Sözleşme süresince Satıcı kendini korumak açısından aşağıdaki sigorta teminatını sürdürecektir: (i) geçerli kanunların zorunlu kıldığı şekil(ler) ve tutar(lar)da olmak üzere, çalışmayla ilişkili yaralanmalar veya Satıcının çalışanlarının hastalanmasına ilişkin olarak kanunen zorunlu olan İşçi Tazminatları, İşveren Yükümlülüğü ve diğer yasal sigorta; (ii) Araç mali sorumluluk sigortası; ve(iii) fiziksel yaralanma ve mal zararı için Ticari Genel Mali Sorumluluk veya Genel Mali Sorumluluk sigortası. Sözleşmede gerekli görülürse Satıcı sözkonusu teminatı gösteren bir sigorta belgesi temin edecektir.

 

10. Mazur Görülebilir Olaylar

 

Satıcı, yükümlülüklerinin ihlalinden, doğrudan veya dolaylı olarak, kendi makul kontrolünün ötesinde herhangi bir nedenden, veya silahlı çatışma, terör faaliyetleri veya tehditleri, salgınlar, grevler veya diğer işçi hareketleri, veya herhangi resmi devlet yetkilisinin veya Alıcının veya Alıcının yüklenicileri veya tedarikçilerinin faaliyetleri veya ihmallerinden ötürü geciktiği veya önlendiği kadarı ile, sorumlu olmayacak ve işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini ihlal Etmiş sayılmayacaktır. Mazur görülebilir bir olay gerçekleştiğinde Satıcının ifasına ilişkin plan, olay nedeni ile kaybedilen zaman artı olayın etkisinin üstesinden gelmek için gerekli ilave zaman kadar uzatılacaktır. Gecikme, Alıcının veya Alıcının yüklenicileri veya tedarikçilerinin faaliyetleri veya ihmallerinden ötürü meydana gelmişse Satıcı ilaveten adil bir fiyat ayarlamasına hak kazanacaktır.

 

11. Fesih ve Askıya Alma

 

11.1 Alıcı Sözleşmeyi (veya etkilenen bölümünü) aşağıda belirtilen hallerde haklı gerekçeyle feshedebilir: Satıcı (i) müflis/aciz halinde olursa, veya (ii) belirtilmiş başka bir sözleşmesel başvuru imkanı olmayan, Sözleşmenin esasına ilişkin bir ihlal yaparsa: Şu koşulla: (a) Alıcı öncelikle Satıcıya ihlal hakkında ve Alıcının Sözleşmeyi fesih niyetine dair ayrıntılı bir yazılı ihbarda bulunacaktır, ve (b) Satıcı, ihbarnamenin alınmasından 30 gün içinde ihlaliortadan kaldırma girişiminde ve devamında başarısız olacaktır.

11.2 Alıcı Sözleşmeyi Madde 11.1 uyarınca feshederse, (i) Satıcı Alıcıya Sözleşme Fiyatının feshedilen kapsama atfedilir olan kısmı ile mevzubahis kısmı tamamlamak için Alıcı tarafından makul olarak maruz kalınan fiili tutarlar arasındaki farkı geri ödeyecektir, ve (ii) Alıcı Satıcıya aşağıda belirtilen tutarları ödeyecektir: (a) tamamlanmış Ürünlere atfedilebilir olan Sözleşme Fiyatı kısmı, (b) eksi maruz kalınan ücretler, ve (c) geçerli fesih tarihi öncesinde icra edilmiş olan Hizmetlerin ücreti. Hizmetler için ödenecek tutarlar, (tamamlanmış olan aşamalar için) aşama tarifesine ve Sözleşmede belirtilmiş olan oranlara (aşamalara yönelik, henüz tamamlanmamış işler ve aşama tarifesi olmayan durumlar için) göre, geçerli olduğu kadarıyla veya, Sözleşmede hiç aşama ve/veya oran yoksa Satıcı o zamanda cari olan standart zaman ve malzeme oranları ile, belirlenecektir.

11.3 Satıcı Sözleşmeyi (veya etkilenen bölümünü) aşağıda belirtilen hallerde haklı gerekçeyle feshedebilir: Alıcı (i) müflis/aciz halinde olursa, veya (ii)Alıcının Ödeme Teminatı temin etmekte, muaccel olan herhangi ödemeyi yapmakta, veya herhangi ödeme koşulunu yerine getirmekte aczi veya gecikmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sözleşmenin esasına ilişkin bir ihlal yaparsa.

11.4 Sözleşme (veya herhangi kısmı) Satıcının Madde 11.1 tahtındaki temerrüdü dışında herhangi nedenle feshedilirse, Alıcı Satıcıya tamamlanmış Ürünlere atfedilebilir olan Sözleşme Fiyatı kısmı, eksi maruz kalınan ücretler, ve geçerli fesih tarihi öncesinde icra edilmiş olan Hizmetlerin ücreti, artı fesihle ilişkili olarak Satıcı tarafından maruz kalınmış olan makul giderleri ödeyecektir. Hizmetler için ödenecek tutarlar, (tamamlanmış olan aşamalar için) aşama tarifesine ve Sözleşmede belirtilmiş olan oranlara (aşamalara yönelik, henüz tamamlanmamış işler ve aşama tarifesi olmayan durumlar için) göre, geçerli olduğu kadarıyla veya, Sözleşmede hiç aşama ve/veya oran yoksa Satıcı o zamanda cari olan standart zaman ve malzeme oranları ile, belirlenecektir. İlaveten, Alıcı Satıcıya sipariş üzerine yapılmış Ürünler için geçerli olan, Sözleşme Fiyatının %80’ine eşit ve diğer tüm tamamlanmamış Ürünler için geçerli olan, Sözleşme Fiyatının %15’ine eşit bir iptal masrafı ödeyecektir.

11.5 Maruz görülebilir bir olay (Madde 10’da tarif edildiği üzere) yüz yirmi (120) günden uzun sürerse Alıcı veya Satıcı yirmi (20) gün önceden ihbar vermek sureti ile Sözleşmeyi (veya etkilenen kısmını) feshedebilir. Böyle bir durumda Alıcı Satıcıya Madde 11.4 tahtında ödenecek tutarları, tamamlanmamış Ürünler için olan iptal masrafı hariç olmak üzere, ödeyecektir.

11.6 Alıcı Satıcının bir askıya alma ile ilişkili olarak maruz kaldığı tüm makul giderleri, zilliyetliğin iadesi, ücret tahsilatı, demobilizasyon/yeniden mobilizasyon, ve askıya alma süresince depolama dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ödeyecektir. Satıcının yükümlülüklerine dair tarife herhangi askıya almanın etkilerini üstesinden gelinmesi için makul olarak gerekli olan bir zaman dilimi uzatılacaktır.

 

12. Hukuka, Kanunlara ve Standartlarla Uyum

 

12.1 Satıcı Ürünlerin üretimi ve Hizmetlerin ifası için geçerli olan kanunlara uyacaktır. Alıcı Ürün ve Hizmetlerin uygulaması, işletimi, kullanımı ve imhası için geçerli kanunlara uyacaktır.

12.2 Satıcının yükümlülükleri Alıcının tüm A.B.D. ve diğer geçerli ticarikontrol kanun ve yönetmeliklerine uymasına bağlıdır. Alıcı, Alıcı tarafından açıklanmış olan, ve Satıcının faturasında nihai varış ülkesi olarak belirtilmiş olan, varış ülkesinde ve ülkesine dışında Ürünleri aktarmayacak, tekrar ihraç etmeyecek, yönlendirmeyecek ve yöneltmeyecektir.

12.3 Diğer hükümlere bakılmaksızın, Alıcı zamanında herhangi zorunlu izin, ehliyet, muafiyet belgesi, başvuru, tescil ve diğer yetkilendirme belgelerini edinecek, tahakkuk ettirecek ve yürürlükte tutacaktır. Bu belgelere bina ve çevre izinleri, ithalat lisansları, çevresel etki değerlendirmeleri, ve kambiyo izinleri dâhil ancak bunlarla sınırlı değildir. Yukarıda belirtilenlere istisna olarak, Satıcının genel anlamda iş yapması için gerekli herhangi lisans veya tescili ve, zorunlu ise, Satıcının çalışanları için gerekli olan vize ve çalışma izinlerini Satıcı edinecektir. Alıcı Satıcının mevzubahis vize ve çalışma izinlerini edinmesinde makul yardımda bulunacaktır.

 

13. Çevre, Sağlık ve Güvenlik Hususları

 

13.1 Alıcı, Tesiste güvenli çalışma koşulları sürdürecektir. Bu koşullara, fiziksel kilitleme ve etiketleme ("LOTO") veya karşılıklı mutabık kalınmış olan seçmeli yöntem dâhil olmak üzere, güvenli ve etkili LOTO usulleri kullanarak Tehlikeli Malzemelere dair uygun usuller uygulamaya koymak, sınırlı mekan girişleri, ve güç sistemlerine enerji verilmesi ve enerji kesilmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı değildir.

13.2 Alıcı, Satıcıya zamanında yazılı olarak tüm geçerli Tesise özel sağlık, güvenlik, emniyet ve çevre zorunluluk ve usullerine dair istişare verecektir. Alıcının Madde 13 tahtındaki yükümlülüklerini sınırlamaksızın, Satıcının zaman içinde Tesiste geçerli sağlık, güvenlik, emniyet ve çevre belge, usul ve koşullarını gözden geçirme ve denetleme hakkı vardır ancak buna zorunlu değildir.

13.3 Satıcının makul kanaatine göre çalışanların sağlığı, güvenliği veya emniyeti veya Tesis emniyet riskleri, terör faaliyetleri veya tehditleri, Tehlikeli Malzemelerin varlığı veya bunlara maruz kalma tehdidi, veya güvensiz çalışma koşulları nedeniyle tehlikedeyse, veya tehlikede olabilecekse Satıcı, kendisine emre amade olan diğer hak ve yasal yollara ek olarak çalışanlarının tamamını veya bir kısmını Tesisten tahliye edebilir, Sözleşmenin tamamının veya herhangi kısmının icrasını askıya alabilir, ve/veya işi uzaktan icra veya nezaret edebilir. Herhangi böyle vaka maruz görülebilir bir olay olarak kabul edilecektir. Alıcı mevzubahis tahliyede makul olarak yardımda bulunacaktır.

13.4 Alıcının donanımının işletiminin sorumluluğu Alıcınındır. Alıcı Satıcının çalışanlarının Tesiste Alıcının donanımını işletmesine gerek duymayacak ve izin vermeyecektir.

13.5 Alıcı Tesisteki tıbbi olanak ve kaynaklarını tıbbi yardım ihtiyacı olan Satıcı çalışanları için emre amade edecektir.

13.6. Satıcının Alıcının donanımı veya Tesisinin önceden varolan durumuna dair hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğü yoktur. Satıcı Tesiste herhangi işe başlamadan önce Alıcı, Satıcının işbu Sözleşme tahtında icra esnasında karşılaşabileceği, herhangi Tehlikeli Malzemelerin veya Alıcının donanımı veya Tesisin varlığı ve durumunu belirleyen belgeler temin edecektir. Alıcı Satıcıya Tesiste Satıcının işini veya çalışanlarını etkileyebilecek koşullara ilişkin endüstriyel hijyen ve çevre izleme bilgilerini ifşa edecektir. Alıcı herhangi mevzubahis koşullarda değişim hakkında Satıcıyı bilgilendirecektir.

13.7 Satıcı aşağıda belirtilenlerden farkına varırsa Alıcıya ihbarda bulunacaktır: (i) Tesisteki koşulların Alıcının bildirdiklerinden önemli ölçüde farklı olması, veya (ii) Tesiste önceden bilinmeyen fiziki koşulların sıradan olarak karşılaşılan ve genelde Sözleşmede belirtilen tarzdaki işlerde fıtri olarak kabul edilenlerden önemli ölçüde farklı olması. Herhangi mevzubahis koşul Sözleşme tahtındaki işin herhangi kısmının ifasına ilişkin maliyet veya gereken sürede bir artışa neden olursa fiyat ve tarifede adil bir ayarlama yapılacaktır.

13.8 Satıcı Alıcının donanım veya Tesisinde özel istif veya tasfiye gerektiren Tehlikeli Malzemelerle karşılaşırsa Satıcı tehlikeli koşulların etkisinde işi sürdürmek zorunda değildir. Böyle bir durumda, Alıcı, Satıcının Sözleşme tahtındaki işinin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için tehlikeli koşulları geçerli kanun ve düzenlemeler çerçevesinde ortadan kaldıracak, ve Satıcının, işin herhangi kısmının icrasına ilişkin maliyet veya gereken sürede bir artışın telafisi için fiyat ve tarifede adil bir ayarlamaya hakkı olacaktır. Alıcı, Satıcının Tesisteki çalışmaları esnasında kullanılan, üretilen veya meydana gelen tüm Tehlikeli Malzemeleri usulüne uygun biçimde depolayacak, nakledecek ve tasfiye edecektir.

13.9 Alıcı, herhangi Tehlikeli Malzemeden kaynaklanan veya ilişkin olan herhangi ve tüm davalar, zarar, ziyan, ve giderler için Satıcıyı tazmin edecektir. Mevzubahis Tehlikeli Malzeme aşağıda belirtilen durumdadır veya durumdaydı: (i) Satıcının çalışmaya başlamasından önce Alıcının donanımında veya civarında veya Tesiste mevcut, (ii) Alıcı veya Alıcının çalışanları, temsilcileri, yüklenicileri veya altyüklenicileri tarafından uygunsuz şekilde işlenmiş veya tasfiye edilmiş, veya (iii) Tesise Satıcıdan başka taraflarca getirilmiş, meydana getirilmiş, üretilmiş veya bırakılmış.

 

14. Değişiklikler

 

14.1 Taraflardan her biri herhangi zamanda Ürün ve Hizmetlerin tarife ve kapsamında değişiklikler teklif edebilir. Satıcı, her iki taraf mevzubahis değişiklikte yazılı olarak mutabık kalmadıkça herhangi değişiklik işlemine başlamak zorunda değildir. Yazılı değişiklik belgesi, mutabık kalındığı üzere, kapsam ve tarifedeki değişiklikleri ve neticeten fiyat ve diğer hükümlerdeki değişiklikleri tarif edecektir.

14.2 Kapsam, Sözleşme Fiyatı, tarife, ve diğer hükümlerde, Satıcının teklif tarihinden sonra, alıcının Tesise özel zorunluluk veya usullerinde, veya endüstri şartnameleri, kanunnameleri, standartları, geçerli kanunlar veya düzenlemelerdeki bir değişiklikten kaynaklanan, Satıcı tarafından maruz kalınan ilave masraf veya yükümlülükleri yansıtacak şekilde adil bir ayarlama yapılacaktır. Ancak mevzubahis tesislerde meydana gelen, Satıcının üretim veya tamir tesisleri için geçerli kanun veya düzenlemelerde bir değişiklikten kaynaklanan, genel bir değişiklik dolayısı ile hiçbir ayarlama yapılmayacaktır. Taraflar aksi şekilde mutabık kalmadıkça mevzubahis değişikliklerden kaynaklanan ilave işin fiyatlandırılması Satıcının zaman ve malzeme oranlarından olacaktır.

14.3 Satıcı Sözleşmede belirtilmiş olan kısım veya sürüm numarasından farklı, onun yerine geçen veya yeni bir kısım veya sürüm numarası taşıyan bir Ürün teslim ederse bu makul olacak ve bir değişiklik addedilmeyecektir.

 

15. Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

15.1 Hile ve Ağır Kusur halleri hariç olmak üzere, işbu Sözleşmenin ihdası, icrası veya ihlalinden doğan veya ilişkili, veya herhangi Ürün ve Hizmetle ilişkili, herhangi türden olmak üzere tüm iddialar için Satıcının toplam sorumluluğu Sözleşme Fiyatını geçmeyecektir.

15.2 Hile ve Ağır Kusur halleri hariç olmak üzere, Satıcı, kar veya gelir kaybı, donanım veya sistemi kullanamama, işin sekteye uğraması, ikame güç maliyeti, sermaye maliyeti, aksama süresinin maliyetleri, artan işletme maliyetleri, herhangi hususi, dolaylı, arızi, veya cezai zarar, veya alıcının müşterilerinin yukarıda sıralanan tarzda zararlara ilişkin taleplerinde sorumluluğu yoktur.

15.3 Satıcının sorumluluklarının tamamı geçerli garanti süresinin sona ermesiyle biter; şu koşulla, alıcı, o tarihten önce işbu Sözleşmede geçerli olduğu gibi, herhangi zaman aşımı veya diğer kanuni zaman sınırlamasının sonlanmasından önce ama hiçbir durumda mevzubahis garanti süresinin sona ermesinden bir yıldan daha geç olmayacak şekilde, bir dava veya tahkim başlatarak ihbarda bulunmuş olduğu bir iddiayı yürütmeyi sürdürebilir.

15.4 Satıcının işbu Sözleşme tahtındaki iş kapsamı için zorunlu olmayan tavsiye veya yardımlara ilişkin sorumluluğu yoktur.

15.5 alıcı, bir üçüncü tarafa Ürünler veya Hizmetler tedarik ediyorsa, veya bir üçüncü tarafın tesisinde Ürünler veya Hizmetleri kullanıyorsa Alıcı aşağıdakilerden birini yapacaktır: (i) Satıcıyı, herhangi böyle üçüncü tarafın, işbu Madde 15’te belirtilen sınırları aşan herhangi ve tüm iddialarından ve karşı, ve sorumluluktan, tazmin eder ve savunur, veya (ii) Satıcının lehine olmak ve Satıcı tarafından uygulanmak üzere, üçüncü tarafın işbu Madde 15’te belirtilen tüm sınırlamaların bağlayıcı olduğunu kabul etmesini zorunlu tutar.

15.6 İşbu Madde 15 açısından, "Satıcı" kelimesi Satıcı, onun bağlı şirketleri, yüklenicileri ve herhangi seviyede tedarikçileri, ve onların ilgili çalışanları anlamına gelir. İşbu Madde 15’te belirtilen sınırlamalar, bir iddianın sözleşmeye, garantiye, tazminata, tort/sözleşme-dışı yükümlülük (ihmal dâhil olmak üzere), kusursuz sorumluluğa bağlı olması veya aksinden bağımsız olarak, geçerli olacak ve mevzubahis hükümlerin Satıcının sorumluluğunu daha da sınırladığı kadarı hariç olmak üzere, herhangi ihtilaflı hükme amirdir.

 

16. Geçerli Kanun ve Anlaşmazlıkların Çözümü

 

Sözleşme Türk Hukukuna tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Taraflar, Sözleşmenin geçerliliği, hükümsüzlüğü, ihlali veya sözleşmenin feshi halleri de dahil olmak üzere işbu sözleşmeden kaynaklanan veya işbu sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlık, ihtilaf veya talebin halli için, öncelikle dostane çözüm yoluna başvuracaklarını kabul ederler. Taraflarca 30 gün içerisinde bir çözüme ulaşılmadığı takdirde, işbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Bu madde, Sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

 

17. Kontrol ve Fabrika Testleri

 

Satıcı Ürünlerin üretiminde kendi normal kontrol usullerini uygulayacaktır. Satıcı Alıcının ürünlerin fabrika testlerini gözlemleme taleplerini, uygun erişim sınırlamalarına tabi olmak kaydıyla, mevzubahis gözlemleme işte gecikme olmaksızın düzenlenebilirse, uzlaştırmaya gayret edecektir.

 

18. Yazılım, Kiralanmış Donanım, Uzaktan Tanısal Hizmetler, PCB Hizmetler

 

Satıcının Alıcıya bir yazılım satması durumunda Yazılım Lisansı Zeyilnamesi geçerli olacaktır. Satıcı, Satıcının donanımını uzaktan hizmet temini için Alıcının tesisine yerleştirmek dâhil olmak üzere, Satıcının herhangi donanımını Alıcıya kiraya verir veya ilgili Hizmetler temin ederse Kiralama Zeyilnamesi geçerli olacaktır. Satıcı Alıcıya uzaktan tanısal hizmetler verirse Uzaktan Tanısal Hizmetler Zeyilnamesi geçerli olacaktır. Satıcı Alıcıya PCB Hizmetler verirse PCB Hizmetler Zeyilnamesi geçerli olacaktır. Sözleşmenin Amerika Birleşik Devletlerinin temsilcisi olan bir tarafa doğrudan veya dolaylı olarak satılacak olması durumunda ve/veya tümüyle veya kısmi olarak Amerika Birleşik Devletlerinin bir temsilcisi tarafından finanse ediliyorsa Amerika Birleşik Devletleri Sözleşme Değişikliği Eki geçerli olacaktır. İşbu "Ürün ve Hizmet Satışı Hüküm ve Şartları Form ES 104" ile işbu Madde 18 uyarınca eklenmiş olan herhangi zeyilnamenin hükümleri arasında herhangi uyuşmazlık olursa geçerli kapsama ilişkin olarak zeyilnamenin hükümleri amir olacaktır.

 

19. Genel Maddeler

 

19.1 Satıcının sattığı Ürünler veya Hizmetler herhangi nükleer tesiste veya faaliyette kullanılma amaçlı değildir, ve Alıcı, Satıcının önceden yazılı rızası olmaksızın, Ürünler veya Hizmetleri böyle amaçlarla kullanmayacağını ve başkalarının kullanmasına izin vermeyeceğini garanti eder. Bunun ihlali olarak herhangi böyle kullanım meydana gelirse Satıcı (ve ana şirketi, bağlı şirketleri, tedarikçileri ve alt yüklenicileri) herhangi nükleer veya diğer zarar, yaralanma veya kirlenmeye ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Satıcının herhangi diğer haklarına ilaveten, Alıcı Satıcıyı (ve ana şirketini, bağlı şirketlerini, tedarikçilerini ve alt yüklenicilerini) böyle sorumluluklara karşı tazmin edecek ve beri tutacaktır. Böyle herhangi kullanıma Satıcının rızası, eğer varsa, Satıcının nükleer sorumluluğa karşı korunma için kabul edilebilir plan ilave hüküm ve şartlar belirlemesi koşuluna bağlı olacaktır.

19.2 Satıcı Alıcının rızası olmaksızın işbu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen herhangi bağlı şirketine temlik edebilir veya yenileyebilir, veya işbu Sözleşme tahtındaki herhangi alacaklı hesabını herhangi tarafa temlik edebilir. Alıcı Satıcının temlik veya yenilemesini tamamlamak için gerekli herhangi belgeyi icra etmeyi kabul eder. Satıcı sorumlu olarak kaldığı sürece Satıcı işin bölümleri ile ilgili olarak alt mukavele yapabilir. Alıcının Satıcının rızası olmaksızın işbu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerinin herhangi veya tamamına ilişkin yetki vermesi veya temliki (mevzubahis rıza makul olmayan şekilde alıkonmayacaktır), geçersiz olacaktır.

19.3 Alıcı, Alıcıda oy hakkı sahipliğinde yüzde elliden (%50) fazla veya Alıcının herhangi çoğunluk hissesinde herhangi değişiklikle ilgili olarak Satıcıya derhal ihbarda bulunacaktır. Alıcı bu hususta acze düşerse veya Satıcı değişikliğe itiraz ederse Satıcı (a) Sözleşmeyi feshedebilir, (b) Alıcının icraya dair olmak üzere, ödeme dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, yeterli güvence vermesini zorunlu tutabilir, ve/veya (c) Satıcının Gizli Bilgilerine dair hususi kontroller devreye sokabilir.

19.4 Sözleşmenin herhangi hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu görülürse Sözleşmenin geri kalanı bundan etkilenmeyecektir. Taraflar herhangi böle geçersiz veya uygulanamaz hükmün esas olarak aynı uygulamasal ve ekonomik etkiyi meydana getiren ve geçerli ve uygulanabilir olan yeni bir hükümle ikame için gayret edecektir.

19.5 Aşağıda belirtilen Maddeler Sözleşmenin feshi veya iptali sonrasında var olmaya devam edecektir: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 ve 20.

19.6 Sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını temsil etmektedir. İşbu Sözleşmede bulunmayan hiçbir sözlü veya yazılı garanti hiçbir taraf üzerinde bağlayıcı olmayacaktır. Alıcı ve Satıcının işbu Sözleşme tahtında satılan Ürünler ve Hizmetlerden doğan veya ilişkin olan hakları, yasal yolları ve yükümlülükleri, işbu Sözleşmede belirtilen haklar, yasal yollar ve yükümlülükler ile sınırlıdır. Hiçbir tadil, ıslah, iptal veya feragat, yazılı olarak mutabık kalınmadığı sürece her iki taraf için bağlayıcı olmayacaktır.

19.7 Madde 15 (Sorumluluğun Sınırlandırılması) ve Bölüm 19.1 (nükleer kullanım olmaması)’de belirtilenler dışında, işbu Sözleşme yalnızca taraflar lehinedir, ve hiçbir üçüncü tarafın, ister 1999 tarihli İngiliz Sözleşmeler Yasası (Üçüncü tarafların Hakları) ister başka şekilde, işbu Sözleşmenin herhangi hükmünü uygulama hakkı bulunmamaktadır.

19.8 İşbu Sözleşme, birlikte bir anlaşmayı teşkil edecek birden fazla suret halinde imzalanabilir.

 

Ürün ve Hizmet Satışı Hüküm ve Şartları Form ES 104 (Rev. 4)